Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T21:21:23+01:00
UNICEF walczy o prawa dzieci w 158 krajach i terytoriach świata .
UNICEF został obdarzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych mandatem Rzecznika ochrony praw dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb, by tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się Konwencją o Prawach Dziecka i podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

UNICEF utrzymuje, że przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi imperatywami, które stanowią o rozwoju ludzkości.

UNICEF mobilizuje wolę polityczną oraz środki materialne, by pomóc zwłaszcza krajom rozwijającym się, w opracowywaniu odpowiedniej polityki oraz dostarczeniu pomocy dzieciom oraz ich rodzinom.

UNICEF jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom najbardziej poszkodowanym - ofiarom wojny, katastrof, nędzy, przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom niepełnosprawnym.

UNICEF reaguje w krytycznych sytuacjach, chroniąc prawa dzieci. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz organizacjami humanitarnymi UNICEF stwarza ośrodki natychmiastowej interwencji by wspomóc cierpiące dzieci oraz tych, którzy zapewniają im pomoc.

UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji; priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

UNICEF poprzez realizowane programy krajowe promuje równouprawnienie dziewczynek oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w politycznym, socjalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości.

---wszystko jest prawidłowe można sobie wybrać....Pozdrawiam..:):):)
2 4 2