1.jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zgłosić swojego kolegę na radnego jakie warunki trzeba spełnić aby móc dokonać tego zgłoszenia do komisji w gminie
a) liczącej powyżej 20 tyś. mieszkańców
b) poniżej 20 tyś mieszkańców.
2. jesteś członkiem komisji wyborczej w komisji obliczania wyników wiesz ilu radnych wybiera sie w gminie ?
a) powyżej 20 tyś. miesz..
b) poniżej 20tys mieszkańców ??
3. za jakie decyzje odpowiada burmistrz i w jaki sposób zostałeś wybrany ??
4.radny. co musisz wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach

z góry dzięks

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:13:19+01:00
1.
a.w gminach liczących powyżej 20 tyś. mieszkańców kandydat musi uzyskać poparcie 150 wyborców z danego okręgu
b.w gminach liczących poniżej 20 tyś.mieszkańców należy zebrać podpisy 25 wyborców popierających kandydata z danego okręgu
2.
a.w gminie liczącej powyżej 20 tyś.mieszkańców wybiera się od 5 do 8 radnych
b.w gminie liczącej do 20.tyś.mieszkańców wybiera się 1 do 5 radnych
3.Burmistrz zostaje wybrany w wyborach samorządowych ,które odbywaja się co 4 lata.
Burmistrz odpowiada za;
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady (w tym z realizacji budżetu),
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
16) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz zagrożeniami nadzwyczajnymi,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) upoważnianie Zastępcy Burmistrza i pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu
4.
Prawa i obowiązki radnego
- utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
- uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany
- wybór przewodniczącego rady,
- reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.
-decyduje na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego.