Mammals owe their name to the fact that females have nipples (lactic glands) and feed their young with milk. Among vertebrates, they are most developed. To the class that includes many species, including man.
In addition to typical lactic glands for them, all mammals have skin covered with hair, that consists mostly of protein (keratin). This often makes the hair coat can also turn into spines (in hedgehogs), horns (in rhinoceros) or scales (in battleships).
Mammals, in addition to birds, are virtually the only animals possessing the ability of self-regulation of body temperature. Evolved from a reptile ssakokształtnych and first appeared on Earth at the same time as dinosaurs, and thus about 200 million years ago during the Mesozoic Era. The transition from reptiles to mammals is expressed primarily changes in the skull and jaw, as well as the major development of the brain. More than 100 million years when dinosaurs dominated the earth, primitive mammals were small and conducted secretive lifestyles.
When the dinosaurs went extinct about 65 million years ago, mammals proliferated and diversified, covering all habitats and all parts of the world.
Today we distinguish 4600 species of mammals. All reproduce by mating male and female of the same species and the fertilized eggs of a female by the male sperm. Way to develop young people can distinguish 3 groups of very unequal quantity: monotremes, marsupials and placentals.

Marsupials and monotremes
Monotremes: dziobaki and echidnas
Najprymitywniejszymi Monotremes are mammals. After his fathers, reptiles, these animals have survived a particular characteristic of egg laying. Young after leaving the eggs are fed mother's milk like mammals. Currently monotremes live only in Australia and New Guinea, and are represented only by 3 species and 2 species of platypus kolczatek.
Platypus has a duck-shaped jaws of the bow, without płetwowate teeth and paws. Półwodnym is an animal lives in rivers, and sleeping on the ground, in the hole, which opened quietly on the shore. It feeds on insect larvae and crustaceans, which collects at the bottom of the water, sediments rozgrzebując.
Large spikes resemble hedgehogs. Their body is covered with hair and spikes, they are tubular snout. Feed on small invertebrates (termites, ants, earthworms).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:55:26+01:00
Ssaki są winne swoje imię faktowi, że kobiety mają sutki (mlekowe gruczoły) i pasza ich młody z mlekiem. Wśród kręgowców, oni są najbardziej rozwinięci. Do klasy, która obejmuje wiele gatunków, wliczając w to człowieka.Oprócz typowych mlekowych gruczołów dla nich, wszystkie ssaki mają skórę przykrytą włosami, to składa się przeważnie z białka (keratyna). To często sprawia, że włosy pokrywają puszkę również kolej do kręgosłupów (w jeżach), rogi (w nosorożcu) albo skale (w okrętach liniowych). Ssaki, oprócz ptaków, są praktycznie jedynymi zwierzętami mającymi umiejętność samoregulacji temperatury ciała. Wypracowywany z gada ssakokształtnych i najpierw pojawić się na Ziemi w tym samym czasie jako dinozaury, i stąd około 200 milion lata temu podczas ery mezozoicznej. Przejście od gadów do ssaków jest wyrażone pierwotnie zmiany w czaszce i szczęce, jak również główny rozwój mózgu. Więcej niż 100 milion lat gdy dinozaury zdominowały ziemię, prymitywne ssaki były niewielkie i prowadzone skryte style życia. Gdy dinozaury poszły wymarły około 65 milion lata temu, ssaki rozmnożyły się i urozmaiciły, pokrywając wszystkie siedliska wszystko razem części świata. Dziś rozpoznajemy 4600 gatunków ssaków. Wszyscy wykonują reprodukcję przez dawanie mata mężczyźnie i kobietę takiego samego gatunku i zapłodnione jaja kobiety przez męską spermę. Sposób by rozwinąć młodych może wyróżniać 3 grupy bardzo nierównej ilości: stekowce, torbacze i łożyskowce.
Torbacze i stekowce Stekowce: dziobaki i kolczatki Najprymitywniejszymi Monotremes są ssakami. Potem jego ojcowie, gady, te zwierzęta przeżyli szczególną cechę położenia jajecznego. Młody po wyjściu jajkom podają mleko matki jak ssaki. Obecnie stekowce żyją tylko w Australii i Nowej Gwinei, i są reprezentowane tylko przez 3 gatunki i 2 gatunki dziobaka kolczatek. Dziobak ma duck-shaped szczęki łuku, na zewnątrz płetwowate zęby i łapy. Półwodnym jest światy zwierząt w rzekach, i śpiąc na ziemi, w dziurze, która otworzyła cicho na brzegu. To żywi larwami owada i skorupiakami, który zbiera u podnóża wody, osady rozgrzebując. Duże szpice są podobne do jeży. Ich ciało jest przykryte włosami i szpicami, oni są rurowym ryjem. Pasza na niewielkich bezkręgowcach (termity, mrówki, dżdżownice).