1 Podaj dosłowne i symboliczne znaczenia wyrażenia,,Wieża Babel''.
2 Na czym polega zjawisko religii? Co to jest politeizm monoteizm? Podaj przykład
3 Dlaczego państwo asyryjskie nazywano państwem wojowników? Jak działa ich armia?
4 Jaką politykę wobec pobitych narodów prowadzili Persowie?
5 Jaką rolę pełniło Pismo święte w judaizmie?
6 Kogo nazywamy prorokiem?
7 Naród wybrany, to ...-podaj inne nazwy.
8 Ułóż chronologiczne dzieje Żydów do czasu diaspory.
9 Zdefiniuj pojęcia; partykularyzmu i uniwersalizm.
10 Czym było greckie polis?
11 Jak wyglądały rządy oligarchów? Opisz na przykładzie Sparty.
12-//-//........//-demokratyczne w Atenach?
13 Zdefiniuj pojęcia: obywatel,prawodawca,tyrania.
14 Filozofia, czyli umiłowanie mądrości. Podaj przykłady oddziaływania wzorców epoki hellenistycznej na inne cywilizacje i epoki.
15 Zdefiniuj pojęcia: racjonalizm, idealizm, postęp i nauka.
16 Co określamy mianem epoki klasycznej? Klasyczny, to ...
17 Jak wyglądała wymiana międzykulturowa w obszarze Bliskiego Wschodu i Grecji?
18 Jakie cechy ustroju polis greckich zostały upowszechnione w Europie w dobie kolonizacji greckiej?
19 Jakie greckie wzorce estetyczne aktualne były do końca XX wieku?
20 Czym różni się dzisiejsza demokracja od greckiej?
21 Jakie instytucje działały w ustroju republiki rzymskiej?
22 Jaki zasięg miały podboje rzymskie?
23 Omów organizację zarządzania i sposoby eksploatacji prowincji rzymskich.
24 Jakie instytucje działały w ustroju cesarstwa rzymskiego?
25 Na czym Rzymianie opierali trwałość idei Rzeczy Pospolitej? Jak pojęcie to rozumiane jest współcześnie?
26 Na czym polegała romanizacja imperium?
27 Wymień czynniki ujednolicania imperium rzymskiego ( instytucje, kultura materialna, wartości).

i bardzo proszę o szybkie i skromne odpowiedzi ddziekuje

1

Odpowiedzi

2010-01-21T16:07:44+01:00
2. Monoteizm- wiara w jednego boga.
W jednego boga wierzą chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi
Politeizm- wiara w wielu bogów.
W wielu bogów wierzyli mieszkańcy Mezopotamii, Egiptu.

5. Tora- święta księga Żydów(pięć części Starego Testamentu)

6. Prorok- mówił o Bogu, dbał aby nie zapominano o przodkach. Niektórzy prorocy zakładali również religie.

7. Naród wybrany to Jerozolima, Izrael, Palestyna.

10. greckie polis- (miasto- państwo), forma państwa w starożytnej Grecji. Terytorium polis obejmowało tylko samo miasto i obszary rolnicze wokół niego.

21. (nie wiem czy o to ci chodzi)
senat- tworzyło go 300 zasłużonych patrycjuszy. Miał wpływ na działania urzędników oraz na wybór dyktatora.
Zgromadzenie ludowe- składało się z wszystkich obywateli. Podejmowali najważniejsze decyzje w państwie oraz wybierano urzędników.
dyktator- wybierany na okres 6 miesięcy, sprawował nieograniczoną władzę w sytuacji zagrożenia państwa
pretorzy- zastępowali konsulów i sprawowali władzę sądowniczą
cenzorzy- było ich dwóch, wybierani na okres 5 lat, sporządzali listę senatorów
kwestorzy- pobierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi państwa
Trybuni ludowi- reprezentowali plebejuszy. Mogli przeciwstawiać się decyzjom złym dla plebejuszy.
konsulowie- dwaj najważniejsi urzędnicy, zwoływali senat i zgromadzenie ludowe a w czasie wojny dowodzili armią.
Edylowie- pilnowali porządku w mieście.

22. Rzymianie podbili Sycylię, Korsykę, Sardynię, Kartaginę, Półwysep Iberyjski.

26. Romanizacja- proces przyjmowania zwyczajów i prawa rzymskiego w prowincjach rzymskich.