Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:09:37+01:00
Replikacja to proces powielania DNA, zachodzi w jadrze komórkowym w fazie S intefazy cyklu komorkowego. ma ona charakter semikonserwatywny, czyli w nowo utworzonej podwójnej nici DNA, jedna pochodzi ze "starego " DNA a druga z materiału nowo syntyzowanego. Replikacja składa sie z trzech etapów: inicjacja, elongacja, terminacja. Początek replikacji (inicjacja) zachodzi w specjalnym miejscu zwanym origin. Do tego miejsca wkracza helikaza, która rozdziela łańcuchy matrycowego DNA tworząc tzw. widełki replikacyjne. Helikazy przesuwaja się wzdłuż dwuniciowego DNA, rozdzielaja nici oraz poszerzaja widełki. Następnie wbudowywane i syntezowane są primery, przez polimerazy DNA. Polimeraza I DNA o aktywnosci endonukleazy wycina primery z nici tworząc tzw. Fragmenty Okazaki, które łączone są w jedna długą nić przez ligazy. Końcowy etap replikacji nosi nazwę terminacji. Dochodzi tu do połączenia DNA w kompletne chromosomy i rozdzielenie ich na komorki potomne:

REPLIKACJA- kopiowanie, powielanie mat. Genetycznego DNA, poprzedza podział kom. Po to aby została zachowana stała ilość DNA w kom potomnych..ETAPY- I-inicjacja-odnalezienie m-ca początku procesu (origin), tam pojawiaja się czast białkowe przygotow heliks DNA do replikacji.Po rozerwaniu wiąz wodorowych w otwarte m-ca wchodzi helikaza replikacyjna.Rozsuwaja się pojedyn. nici DNA tworzac widełki replikacyjne. Utworzenie primerów kończy inicjację. II- elongacja- wstawienie nowych nukleotydow (reguła komplementarności)czyli synteza nowych nici DNA, korekta błędów. NA 2 nici gdzie lancuchy wydłużają się w przeciwnym kierunku synteza nowej nici musi zachodzic fragmentami: na nici opóznionej powstaje wiele promerów do których przyłączaja się fragmenty DNA (okazaki). III- terminacja- blędy powst podczas replikacji sa natychmiast usuwane przez polimeraze DNA. W wyniku replikacji z czast DNA powstaja nowe czast o identycznych sekwencjach nukleotydów.
prokariot- pozwala na f-cjonowanie .; eukariota= funkconowanie org b złożone.
Replikacja DNA (polimeryzacja)
1. Substraty: trójnukleotydy + energia potrzebna do przeprowadzenia reakcji polimeryzacji ATP, CTP, GTP, TTP 2. Informacja genetyczna: dla każdej nowej nici ni_ rodzicielska (matryca) DNA: - wiodąca, - opóźniona
3 Enzymy: a). polimerazy: polimeraza RNA (prymaza) – syntetyzuje startowy DNA b), , , , polimeraza DNA: u prokariota I, II, III u eukariota helikazy: rozplatają nić DNA c) topoizomerazy: I, II d) ligazy łączące fragmenty DNA e) u eukariota telomeraza f) białka pomocnicze (SSB)
Replikacja DNA ma charakter semikonserwatywny - tzn. że powstają dwie identyczne cząsteczki potomne, z których każda zawiera jedną nić pochodzącą z cząsteczki wyjściowej i jedną nowo zsyntetyzowaną.
W procesie replikacji możemy wyróżnić trzy następujące po sobie etapy: Etap I - inicjacja replikacji. Etap II - elongacja replikacji. Etap III - terminacja replikacji
Inicjacja replikacji DNA: Synteza DNA rozpoczyna się w określonym
miejscu początku replikacji - zwanym OriC. Z czterema miejscami na OriC łączy się białko dnaA. Przyłączenie tego białka rozpoczyna wieloetapowy proces prowadzący do rozplecenia matrycowego DNA i syntezy odcinka starterowego.
Elongacja replikacji DNA – czyli wstawianie nowych nukleotydów oraz korekta popełnionych błędów. Proces ten wymaga współdziałania wielu białek enzymatycznych potrzebnych do syntezy DNA. Elongacja jest bezpośrednio katalizowana przez polimerazy DNA. W komórkach prokariotycznych stwierdzono obecność trzech polimeraz.
Polimerazy DNA w komórkach prokariotycznych
Polimeraza 3’.5’ oraz 5’DNA I - posiada aktywność egzonukleazową w kierunku 3’ Wycina odcinki starterowe i wypełnia luki. Polimeraza DNA II - posiada 5’ Polimeraza DNA III - jestaktywność egzonukleazow_ w kierunku 3’ głównym enzymem uczestniczącym w replikacji DNA w komórkach 5’ orazbakteryjnych. Posiada aktywność egzonukleazową w kierunku 3’ 3’ odcina jednorazowo tylko po jednym3’ ale egzonukleaza 5’5’ nukleotydzie.
3’Łańcuch DNA rośnie kierunku 5’
Terminacja replikacji DNA- Miejsce terminacji w kolistym chromosomie bakteryjnym znajduje się naprzeciwko miejsca OriC . Występują tam 4 sekwencje nukleotydowe nazywane „ter” po dwie na każdym ramieniu. Sekwencje te są miejscami wiązania białka terminacyjnego.
Schemat replikacji fragmentu chromosomu eukariotycznego.
;PP
6 2 6