Odpowiedzi

2010-01-20T16:18:08+01:00
REWOLUCJA FRANCUSKA
1. GENEZA:
-kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) – Ludwik XIV, XV, XVI (1774-1792 z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburgów)
-kryzys systemu stanowego (stan pierwszy – duchowieństwo, stan drugi – szlachta miała pełnię władz urzędniczych cenzus pochodzenia, stan trzeci – reszta ludności (97%)) wewnętrzne zróżnicowanie pod względem majątkowym
-kryzys finansów publicznych
-kryzys gospodarczy (nieurodzaje 1788)
-kryzys autorytetu monarchii (wysokie koszty prowadzenia dworu – 10% budżetu)
-upowszechnienie idei Oświecenia (pobudzały do walki o zniesienie przestarzałego systemu politycznego)
masoneria – wolnomularstwo – ruch prawdopodobnie wywodzący się z zakonu templariuszy zlikwidowanego w XIV w. Przez króla Francji Filipa Pięknego, a także ze średniowiecznych bractw cechowych, zrzeszających budowniczych – murarzy; związki masońskie – organizacje tajne, posługujące się skomplikowanym rytuałem zachować, przyjmowania nowych członków i uzyskiwania kolejnych stopni wtajemniczenia; kult deizmu, natury, rozumu (sporo przyszłych działaczy Wielkiej Rewolucji było członkami masonerii)

2. POCZĄTEK:
1789 Ludwik XVI zwołuje Stany Generalne (zmusiła go do tego sytuacja polityczna), reprezentacja 3 stanów (nie zwoływane od 1614) – stan pierwszy 300 osób, stan drugi 300 osób, stan trzeci 600 osób; jednak mieli obradować osobno – stany uprzywilejowane 2 głosy, stan trzeci 1 głos
zeszyty skarg – akcja spisywania skarg i postulatów
17 VI 1789 stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym, nie zostali wpuszczeni dna posiedzenie, w Sali do Gry w Piłkę złożyli sobie przysięgę, że nie rozjadą się, póki nie uchwalą konstytucji – tydzień później król zezwolił na połączone obrady 3 stanów
VII – Zgromadzenie przyjmuje nazwę Konstytuanty
Król przygotowuje się do oporu
Organizacja Gwardii Narodowej (na czele stoi markiz de La Fayette)
14 VII 1789 – zburzenie Bastylii
VII – VII – „wielka trwoga” – powstania chłopskie (burzyli domy, dwory, klasztory)

3. I OKRES REWOLUCJI DO POŁ. 1791 – próba rewolucji prawa
kolory Francji – czerwony (Paryż), niebieski, biały (kolor Burbonów) przymierze króla z narodem
VIII 1789 – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (zmieniała ustrój państwa, źródłem władzy jest naród, a celem państwa zabezpieczenia praw naturalnych człowieka) przestała istnieć monarchia absolutna i społeczeństwo stanowe, otwarto drogę do monarchii konstytucyjnej i społeczeństwa obywateli równych wobec prawa
Wprowadzono podział na 83 departamenty
Asygnaty – rodzaj banknotu, pieniądza papierowego, jego sprzedaż i wprowadzenie do obiegi miało uzdrowić finanse państwa
1790 - Konstytucja cywilna duchowieństwa – otrzymywało pensję od państwa zamiast dziesięcin od ludu
hasło liberte, egalite, fraternite (wolność, równość, braterstwo)
KLUBY REWOLUCYJNE
· Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji od 1789 (Klub Jakobinów – nazwa od miejsca zebrań w podominikańskim klasztorze św. Jakuba) – Maximilien de Robespierre
· Towarzystwo Przyjaciół Praw Człowieka od 1790 (Klub Kordelierów – nazwa od klasztoru dominikanów)
· Klub Feuillantów – nazwa od cystersów, w których dawnym klasztorze obradowali (utworzony z części Klubu Jakobinów w 1791)
zapoczątkowały kształtowanie się partii, podstawowych form życia politycznego w ciągu następnych 200 lat


1791 król podjął próbę ucieczki do Niderlandów, zatrzymany w Varennes (upadek autorytetu)
1sza rocznica zburzenia Bastylii – na Polu Marsowym uroczystość z udziałem Ludwika XVI, po mszy odśpiewano hymn „Ciebie, Boże, chwalimy” (Te Deum laudamus) zgodny z hasłem: „naród z królem, król z narodem”
2ga rocznica – manifestacja republikańska w Paryżu
IX 1791 – pierwsza konstytucja
- ustrój – monarchia konstytucyjna (król powoływał ministrów, jednak ci odpowiadali przed Zgromadzeniem)
- cenzus majątkowy
Zgromadzenie Narodowe rozwiązało się i wybrano Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa)
4. ROK 1792
Żyrondyści – zwolennicy wojny
Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę Austrii, do wojny z Francją przystąpiły Prusy
Do armii napływają ochotnicy, przywieźli z Marsylii pieśń wojenną Armii Renu, ułożoną przez Claude’a Rougeta de Liste – Marsylianka (obecnie hymn Francji)
Sankiulioci – drobni kupcy i rzemieślnicy głosząca kult wolności, ale niewiele zyskująca dotychczas na rewolucji (sans-culottes – bez krótkich spodni)
Sankiulioci zmusili króla, aby nałożył czapkę frygijską (symbol rewolucji)
VII – Zgromadzenie uchwala ustawę „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, wzywającą do walki
VIII – Komuna Paryska – sankiulioci doprowadzili do rozpędzenia dotychczasowego składu władz komunalnych (czyli miejskich)
Zgromadzenie Prawodawcze zarządziło wybory do Konwencji Narodowej
22 IX – ogłoszenie republiki

5. REPUBLIKA
Sukcesy na froncie pod Valmy i Jemappages (wsławił się książę Ludwik Filip z linii orleańskiej, późniejszy król Francji, armia pod dowództwem gen. Charlesa Dumourieza); opanowanie tereny Belgii, Nadrenii, Sabaudii.
Układ sił na arenie politycznej:
- „dolina” – żyrondyśli
- „górale” – jakobini (Robespierre)
- „równina” lub „bagno” – obserwatorzy
- sankiuloci
21 I 1793 – ścięcie Ludwika XVI na gilotynie powód utworzenia koalicji państw europejskich do walki z Francją
VI 1793 – VII 1794 – dyktatura jakobinów (terror rewolucyjny, dekret o podejrzanych – podejrzanym stawał się każdy, nowa era, nowy kalendarz od 22 IX 1792, rok 12 miesięcy, każdy po 30 dni, miesiąc ma dekady (10 dni), Katedra Notre Dame – Katedra Rozumu, dążenie do wprowadzenia nowej deistycznej religii – kultu Istoty Najwyższej, Marsylia – Miasto Bezimienne, Lyon – Miasto Wyzwolone, zniesiono zakaz rozwodów, żądano likwidacji celibatu księży, armia rewolucyjna, obywatelska: zasady walki w tyralierze, Komitet Ocalenia Publicznego (Danton) – pełnia władzy
Przeciwnicy jakobinów we własnym obozie („rewolucja zjada własne dzieci”)
· „wściekli” – przywódcy sankiuliotów, domagali się zaostrzenia walk z kościołem i żądali równego podziału własności między drobnych posiadaczy (pozbawieni wolności)
· „pobłażliwi” (Danton) – żądali ograniczenia terroru, zostali oskarżeni o sprzyjanie wrogom rewolucji (egzekucje)
VI 1793 – druga jakobińska konstytucja (republika, powszechne i bezpośrednie prawo wyborcze, powszechne nauczanie)
Konwencja postawiła triumwirat w stan oskarżenia i nakazała aresztowanie jego członków i współpracowników
9 thermidora – ścięcie robespierrystów, upadek władzy jakobinów - przewrót thermidoriański
„biały terror”


6. DYREKTORIAT I KONSULAT

IX 1795 – nowa konstytycja – trzecia, tzw. Konstytucja Roku III
przywrócono cenzus majątkowy, władza ustawodawcza – Rada Pięciuset i Rada Starszych, władza wykonawcza – 5-osobowy Dyrektoriat
XI 1799 – przewrót 18 brumaire’a – objęcie władzy przez Napoleona jako pierwszego konsula
1799 – czwarta konstytucja (Konstytucja Konsulatu)
300 os. Ciało Prawodawcze, 100os Trybunat, 60-80 os. Senat


:)) ze strony :P
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T16:18:27+01:00
FRANCJA

FRANCJA, France, państwo w zach. Europie, nad O. Atlantyckim, M. Północnym i M. Śródziemnym; od W. Brytanii oddzielona cieśninami La Manche i Kaletańską (szer. 32 km); pow. 551,5 tys. km2; 57,2 mln mieszk. (1992); Francuzi (93%), Hiszpanie, Włosi, Algierczycy, Marokańczycy; katolicy (76%), muzułmanie (5%), protestanci, wyznawcy judaizmu; przyrost naturalny ok. 5; średnia gęstość zaludnienia 105 mieszk. na km2, najgęściej zaludnione obszary pn. i wsch., w regionie paryskim ok. 860 mieszk. na km2; w miastach 74%; struktura zatrudnienia: przemysł i budownictwo ok. 22% ludności zawodowo czynnej, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo ok. 5,7%, pozostała część w usługach; ok. 3 mln bezrobotnych 10% ludności zawodowo czynnej (1991); stol. Paryż, inne gł. m.: Lyon, Marsylia, Lille, Bordeaux, Tuluza, Nantes, Nicea, Tulon, Strasburg, Grenoble, Rouen; podział adm.: 22 regiony adm. i 96 departamentów. W skład F. wchodzą: 4 departamenty zamor. (Gujana Fr., Gwadelupa, Martynika, Reunion), 3 terytoria zamor. (N. Kaledonia, Polinezja Fr., Wallis i Futuna), oraz 2 terytoria o statusie specjalnym (Majotta, St.-Pierre i Miquelon); j.u.: francuski.
Warunki naturalne. Ponad połowę pow. F. stanowią płaskie i pagórkowate niziny (baseny sedymentacyjne), rozdzielone w większości progami (wychodnie wapieni i piaskowców mezozoicznych): na pn. Basen Paryski, na zach. Basen Loary i Basen Akwitański otoczone starymi masywami i górami z orogenezy hercyńskiej; na pn.-zach. Masyw Armorykański, na pd. Masyw Centr. z licznymi stożkami wygasłych wulkanów, na wsch. Ardeny i Wogezy; na granicy pd.-zach. i pd.-wsch. młode góry fałdowe: Pireneje (Vignemale, 3298 m), Alpy (Mont Blanc, 4807 m) i góry Jura. Klimat umiarkowany ciepły, na wybrzeżu atlantyckim mor., w głębi kraju bardziej kontynent.; na pd. podzwrotnikowy śródziemnomor.; średnia temp. w styczniu od 0C w górach do 7C na zach. i 9C na pd.; w lipcu od 17C na pn. do 23C nad M. Śródziemnym; opady najwyższe w górach (ponad 2000 mm rocznie), najmniejsze w Basenie Paryskim (ok. 550 mm); gęsta sieć rzeczna; gł. rz.: Sekwana, Loara, Garonna, Rodan i Ren (na dł. 195 km wyznacza granicę z Niemcami) połączone systemem kanałów żegl. (Ardeński, Burgundzki, Centr., Marna Ren, Rodan Ren i in.); lasy (27% pow.) dębowe, dębowo-bukowe i grabowe, w Landach nad Zat. Biskajską sosnowe, na pd. kasztanowe z dębem korkowym i sosną alepską oraz makia; przeważają gleby brunatne i płowe, na wyżynach i w górach gł. rędziny.
Gospodarka. Kraj wysoko rozwinięty, jedna z potęg gosp. świata; wytwarza 7,4% (1990) produktu świat. brutto (4. miejsce po USA, Japonii, Niemczech); od 1958 rozwój gosp. w integracji z krajami UE; duży udział kapitału państw. w gospodarce, zwł. w przemyśle (25% udziałów) i transporcie; znaczne zasoby surowców miner.; wydobycie rud żel. w Lotaryngii, boksytów w Prowansji, soli potasowych w Alzacji, rud uranu w Masywie Centr., gazu ziemnego w Akwitanii oraz węgla kam. w Zagłębiu Pn. (Nord); ponad 75% energii elektr. wytwarzają elektrownie jądr.; zespoły hydroelektrowni na Renie, Rodanie i Dordogne; produkcja energii elektr. na 1 mieszk. 7355 kW . h; gł. gałęzie przemysłu: środków transp., zwł. samoch. (ok. 4 mln sztuk samochodów rocznie, firm Renault, Peugeot, Citroen), lotn. (samoloty wojsk. Mirage, pasażerskie Airbus i Concorde) i kosm. (rakiety Ariane) oraz taboru kol., maszyn. (urządzenia jądr.), elektrotechn. i elektron. (odbiorniki telew. i radiowe, urządzenia pomiarowe, sprzęt gospodarstwa domowego), rafineryjny i petrochem. przetwarza ok. 75 mln t importowanej ropy naft. (Marsylia, Hawr, Dunkierka), spoż. (produkcja wina, masła, serów), hutnictwo żel., aluminium, przemysł włók., odzież. i kosmetyczny; koncentracja zakładów przem. w regionie paryskim (26% produkcji krajowej), północnym (dep. Nord i Pas-de-Calais), wsch. (Lotaryngia i Alzacja); dużymi ośr. przemysłu są: Lyon, Marsylia, Bordeaux, Hawr, Grenoble; użytki rolne 56,7% pow.; gospodarstwa rolne wyspecjalizowane (średnia pow. ok. 27 ha); wysoki stopień mechanizacji i chemizacji; gł. producent żywności w Europie; uprawa pszenicy, jęczmienia, kukurydzy (średnie plony zbóż 61 q z ha), buraków cukr., ziemniaków, słonecznika, rzepaku, oliwki, winorośli (Prowansja, Langwedocja, Akwitania, Szampania) 2. miejsce w świat. zbiorach; hodowla bydła (26% pogłowia i 21% produkcji mleka w UE), trzody chlewnej, drobiu, owiec (Alpy, Pireneje); rybołówstwo mor. (połowy gł. tuńczyków i skorupiaków), marikultura (hodowla ostryg); gł. porty rybackie: Marennes-Oleron, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient i Boulogne-sur-Mer (atlantyckie), Sete (śródziemnomor.); rozwinięta turystyka, 1990 52 mln turystów zagr. (wpływy 21,7 mld dol. USA); gł. regiony turyst.: Paryż, Wybrzeże Lazurowe, Alpy, dolina Loary ze starymi zamkami, Bretania; wszechstronnie rozwinięty transport; 6,3 km linii kol. na 100 km2 (najszybsza kolej w Europie 350 km na godz. na liniach magistralnych), 150 km dróg samoch. na 100 km2, 5 tys. km rurociągów, m.in. naftociąg Marsylia Karlsruhe (Niemcy), 8,5 tys. km żegl. dróg wodnych; nośność mor. floty handl. 5,6 mln DWT (1991); gł. porty mor.: Marsylia (przeładunek 85 mln t, 1991), Hawr (64 mln t), Dunkierka, Nantes Saint-Nazaire, Rouen; 1994 otwarty Eurotunel, łączący wybrzeża fr. i ang.; wielkie międzynar. porty lotn.: Orly (24 mln pasażerów) i Ch. de Gaulle'a w Paryżu; 4. miejsce w świat. wymianie handl. (5% obrotów międzynar.); wartość eksportu 4024 dol. USA na 1 mieszk., importu 4145 dol. USA; eksport środków transportu, maszyn, chemikaliów, energii elektr., żywności, import surowców miner., maszyn i urządzeń, drewna; handel z krajami UE (ok. 60% obrotów), USA.
Ustrój. Republika; konstytucja z 1958; prezydent (kadencja 7 lat, z wyborów powszechnych); parlament dwuizbowy: Senat (9 lat, 1/3 składu co 3 lata) i Zgromadzenie Nar. (5 lat); rząd z premierem.
Historia. W I tysiącl. p.n.e. ziemie zamieszkane przez celt. Galów; kolonizacja gr. na pd. wybrzeżu; podbój przez Rzym: 121 p.n.e. południa (Galia Narbońska), 58 52 przez Cezara reszty Galii; romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów germ., m.in. Wizygotów, Burgundów, Franków; V w. rozkład panowania rzym.; od V/VI w. ziemie stały się trzonem państwa Franków; po jego podziale 843 obszar państwa zachodniofrankijskiego od X w. zw. Francją; 987 1328 dyn. Kapetyngów, rozwój wielkich lenn, ograniczenie faktycznej władzy królów do ich dóbr dziedzicznych, rozległe posiadłości królów ang. z dyn. Plantagenetów; 1328 1589 dyn. Walezjuszy, 1337 1453 wojna stuletnia zakończona wyparciem Anglików, centralizacja państwa, przyłączenie Delfinatu (1349) i Prowansji (1482). Od XVI w. walki z Habsburgami (1494 1559 wojny wł.); wojny rel. między katolikami a hugenotami zakończone 1598 edyktem nantejskim; 1589 1792 dyn. Burbonów; w XVII w., za A. Richelieu, J. Mazarina i Ludwika XIV, budowa monarchii absolutnej, a w rywalizacji z Habsburgami (m.in. udział w wojnie 30-letniej, zyski terytorialne na pograniczu hiszp. i z Cesarstwem) zdobycie pozycji pierwszej potęgi europejskiej. W XVIII w. centrum myśli i kultury oświecenia, wcielenie Lotaryngii (1766) i Korsyki (1768), porażka w rywalizacji kolonialnej z W. Brytanią, kryzys finansów państwa; 1789 99 rewolucja francuska 1789 99, 1792 ustanowienie republiki; od 1799 rządy gen. N. Bonapartego, od 1804 ces. Napoleona I; zdobycie w toku serii wojen ( wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji) hegemonii w Europie (do 1812); 1814 restauracja Burbonów, F. jednym z mocarstw eur., 1830 rewolucja lipcowa, wzrost znaczenia burżuazji, początek uprzemysłowienia; 1848 rewolucja lutowa, II republika; 1852 70 II cesarstwo ( Napoleon III); 1870 71 klęska w wojnie z Prusami, ostateczne ustanowienie ustroju republ., stłumienie Komuny Paryskiej. Stopniowa demokratyzacja życia polit., powstawanie partii polit. i związków zaw.; ekspansja kolonialna, zwł. w Afryce i Indochinach; sojusze z Rosją i porozumienie z W. Brytanią podstawą ententy, zwycięski udział w I wojnie świat. 1914 18. Podczas II wojny świat. 1940 klęska i częściowa, a od 1942 całkowita, okupacja niem.; 1940 powstanie zależnego od Niemiec rządu Vichy; organizowanie na emigracji władz i armii przez gen. Ch. de Gaulle'a, ruch oporu w kraju, 1944 wyzwolenie przez aliantów; od 1945 czł. ONZ i stały czł. Rady Bezpieczeństwa, od 1949 NATO; wojny o utrzymanie Indochin i Algierii, stopniowy rozpad imperium kolonialnego; dążenie do zachowania niezależnej pozycji na arenie międzynar., 1966 wycofanie wojsk ze zintegrowanej struktury NATO; od 1958 czł. EWG, a od 1993 Unii Europejskiej; 1958 wprowadzenie silnej władzy prezydenckiej; 1958 69 prezydentura de Gaulle'a, 1969 74 G. Pompidou, 1974 81 V. Giscarda d'Estaing, 1981 95 F. Mitterranda i od 1995 J. Chiraca; 1981 86, 1988 93 i od 1997 rządy koalicji socjalistycznych z udziałem komunistów, 1986 88 i 1993 97 koalicji centroprawicowej (gł. gaullistowskie Zgromadzenie na Rzecz Rep. i Unia na Rzecz Rep. Francuskiej).

Brałam z encyklopedii multimedialnej jak coś..:))
POZDRAWIAM :D