DWA proste zadnia!!! Dużo punktów!!!! Oczekuję tylko odpowiedzi krok po kroku jak to rozwiązać i samo rozwiąznie z wypisanymi danym i szukanymi.Zadanie 1
Oblicz stężenie molowe roztworu uzyskanego przez zmieszanie 220 cm³ 0,02-molowego roztworu chlorku glinu i 130 cm³ 0,015- molowego roztworu tej samej soli.
Zadanie 2
Zmieszano 300cm³ 0,4-molowego roztworu siarczanu(VI) sodu o gęstości 1,08 g/cm³ i 400g wody. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.PILNE!!!! DAJE NAJ!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:49:08+01:00
Zadanie 1.
Najpierw wypisujemy, jakie mamy dane:
Cm1 = 0,02 mol/dm3
V1 = 220 cm3 = 0,22 dm3
Cm2 = 0,015 mol/dm3
V2 = 130 cm3 = 0,13 dm3

Obliczamy najpierw, ile gr substancji znajduję się w każdym z tych roztworów. Korzystamy ze wzoru na stężenie molowe:
Cm = n/V (liczba moli/objętość roztworu)

Cm1 = n1/V1, gdzie po obustronnym pomnożeniu mamy:
n1 = Cm1 * V1
Wstawiamy do wzoru:
n1 = 0,02 mol/dm3 * 0,22 dm3 = 0,0044 mola substancji

Odpowiednio do drugiego roztworu:
Cm2 = n2/V2
n2 = Cm2 * V2
n2 = 0,015 mol/dm3 * 0,13 dm3 = 0,00195 mola substancji

Teraz liczymy, ile razem w sumie wyszło nam moli substancji:
n = n1 + n2 = 0,0044 mola + 0,00195 mola = 0,00635 mola

Teraz liczymy ogólną objętość obydwóch roztworów:
V = V1 + V2 = 0,22 dm3 + 0,13 dm3 = 0,35 dm3

I na koniec liczymy, jakie wyszło nam stężenie molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie poprzednich dwóch roztworów:
Cm = n/V
Cm = 0,00635/0,35 mol/dm3 = 0,018 mol/dm3
Odp. Otrzymano roztwór 0,0018-molowy

Zad.2 Najpierw wypisujemy dane:
V=300 cm3 = 0,3 dm3
Cm = 0,4 mol/dm3
dr (gęstość roztworu) = 1,08 g/cm3
mw (masa wody) = 400 g
M (Na2S04) = 142 g/mol

Przechodzimy ze stężenia molowego do procentowego, więc tak:
- najpierw liczymy masę substancji korzystając ze wzoru
Cm = m/(M*V) - jest to przekształcony wzór Cm=n/V, gdzie n = m/M, gdzie m to masa substancji, a M to masa molowa substancji

Przekształcamy ten wzór tak, aby obliczyć masę substancji:
ms = Cm * M * V
Wstawiamy:
ms = 0,4 mol/dm3 * 142 g/mol * 0,3 dm3
ms = 17,04 g

Teraz liczymy masę roztworu ze wzoru:
mr = d * Vr
mr = 1,08 g/cm3 * 300 cm3 = 324 g

Jeżeli dodajemy ten roztwór dodatkowo do 400 g wody, to ogólna masa roztworu wyjdzie:
mr2 = 324 g + 400 g wody + 17,04 g substancji = 741,04 g

Ostatecznie liczymy stęzenie procentowe otrzymanego roztworu:
Cp = ms/mr2 * 100%
Cp = 17,04/741,04 * 100 %
I otrzymujemy, że:
Cp = 2,2 %