Pilne !! Na dziś !!
1)Napisz reakcję otrzymywania soli w reakcji zobojętniania soli :
a)chlorku wapnia
b)węglanu wapnia
2)Ile jonów powstaje w wyniku dysocjacji soli o wzorze K₂SO₄? Zapisz równanie tej reakcji .
3)Napisz reakcję otrzymywania następujących soli z odpowiedniego kwasu i wodorotlenku :
a)chlorek potasu
b)siarczek wapnia
c)węglan wapnia
d)fosforan (IV) magnezu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T09:52:17+01:00
1)
a) 2HCl + Ca(OH)₂ -> CaCl₂ + 2H₂O
b) H₂CO₃ + Ca(OH)₂ -> CaCO₃ + 2H₂O

2)
K₂SO₄ -> 2K+ + SO₄2- (pierwszy plus oraz 2- ma być na górze)
siarczan (VI) potasu pod wpływem wody rozpada się na 2 kationy potasu i 1 anion siarczanowy (VI)

3)
a) KOH + HCl -> KCl + H₂O
b) Ca(OH)₂ + H₂S -> CaS + 2H₂O
c) Ca(OH)₂ + H₂CO₃ -> CaCO₃ + 2H₂O
d) 3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O