Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T20:32:14+01:00
Żołnierzem zawodowym jest nie tylko żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. To żołnierz na stałe lub czasowo zaangażowany przez armię do służby lub współpracy.

Berufssoldat ist nicht nur nachrangigen Soldat, aber der Unteroffizier oder Offizier. Ein Soldat vorübergehend oder dauerhaft von der Armee tätig zu dienen oder zu kooperieren.policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Jednak zróżnicowanie stanowisk jest tu bardzo znaczne. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy specjaliści informatycy

Polizist wird von der staatlichen Polizei beschäftigt. Allerdings ist die Vielfalt der Positionen von großer Bedeutung. Polizisten sind sowohl Mitarbeiter der Linie, oder diejenigen, die direkt mit Kriminellen zu tun haben, sowie Techniker, Analysten und EDV-Spezialisten
Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji

Der Arzt - eine Person mit entsprechenden Qualifikationen und bestätigte die erforderlichen Unterlagen, zu Leistungen zur Verfügung, insbesondere: Gesundheits-Tests, Diagnose von Krankheiten und deren Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Patienten, medizinische Beratung, sowie die Frage der medizinischen Stellungnahmen und Entscheidungen in Bezug auf seine Spezialisierung
Kucharz - osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych, najczęściej według zamówienia przyjętego przez kelnera

Cook - jemand, der im Einklang mit den Grundsätzen der Vorbereitung der kulinarischen Auswahl in Catering-Betrieben, die oft von Anordnungen der Kellner angenommen
49 1 49