Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T12:51:49+01:00
Zgodnie z definicją dziennikarzem jest osoba, która przygotowuje materiały prasowe na zlecenie redakcji. Dziennikarz zbiera informacje o wydarzeniach i zjawiskach we współczesnym świecie i przekazuje je opinii publicznej w różnych formach. Jego rolą jest nie tylko relacjonowanie zdarzeń, które spotyka, ale także wyszukiwanie informacji i wydarzeń, które mogą zainteresować odbiorcę. Dziennikarz musi dobrze poznać zjawisko, które chce zrelacjonować, a jego przekaz – zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej - musi być obiektywny. Charakter pracy jest zależny od miejsca pracy. Z jednej strony zależy on od tego, czy pracuje w prasie, radio czy telewizji. Z drugiej czy jest to dziennik, czy czasopismo. Pierwszy podział zaznacza różnice warsztatowe. W przypadku tego drugiego różne jest tempo pracy i stopień wnikliwości badania tematu. Różna jest też tematyka poruszanych informacji.
Niezależnie od powyższych podziałów w pracy dziennikarza niezwykle istotna jest informacja, a jej źródłem bywają informatorzy. Stąd dziennikarz musi utrzymywać możliwie rozległe kontakty. Dziennikarz zazwyczaj zajmuje się wybraną tematyką. Może to być np. sport, polityka wewnętrzna, gospodarka. Czasami specjalizacja jest jeszcze węższa i obejmuje np. tylko wydarzenia polskiej ligi piłkarskiej, informacje z Giełdy Papierów Wartościowych czy sprawozdania z sejmu.


Person is according to definition journalist, which (who) prepares press materials on order of editorial. Journalist assembles (collect) informations of events and in modern world phenomena and it transfers public opinion in different forms it (them). Relating event is role not only, which (who) meets, and also searching out of information and events, which (who) can interest recipient (receiver). Journalist must learn phenomenon well < goods (right) >, which (who) wants to describe, but according to code of journalistic ethics transfer – must be objective -. Character of work is dependent on work-place. He (it) depends on it from one part, if (or) it works in press, radio if (or) television. From second (other) if (or) there is journal, if (or) magazine. First distribution checks off (note) workshop differences. Rate of work is different in this case (accidentally) second (other) and degree of insight of research of theme. Topic of moved information is different too. Information is unusually important independently on above-mentioned distribution in work of journalist, but informers take place source . Journalist must keep (maintain) extensive (wide) contacts from there possible. Usually journalist deals with chosen topic. It can be e.g. sport, domestic politics, economy. Specialization is sometimes narrowest (narrowest) else and it includes e.g. events of polish soccer leagues only, informations from exchange of valuable paper if (or) reports from sejm.
1 4 1