Prosze o przetłumaczenie tego tekstu...z góry dziękuje:*

1)Nowa zelandia jest regionem na ziemi gdzie klimat jest umiarkowany, bez temperatur ekstremalnych. Zyja tu jedyne na swiecie papugi nielotne, papugi padlinozercze, a także ptaki które prawdopodobnie dożywają najbardziej sędziwego wieku.


2)Nowa zelandie zamieszkuje m.in. jeden z najbardziej znanych ptaków kiwi.
Jest on nielotny, nie ma widocznych skrzydeł i ogona, a jego upierzenie przypomina siersc ssaka. Długi zakrzywiony dziób pomaga mu w wyciąganiu z ziemi owadow, larw, dżdżownic.


3)Nowa zelandie zamieszkuja także nietypowe gatunki papug. Jak np. kea która ma nietypowe obyczaje pokarmowe. Podczas gdy większość papug zjada owoce i nasiona. Kea odzywia się padlina.

4) ( Transport )-->Dróg wielopasmowych jest mało, na ogół znajdują się tylko między dużymi miastami. Obowiązuje ruch lewostronny.
Istnieje dobrze rozbudowana sieć autobusowych połączeń


5)Transport lotniczy-->Nowa Zelandia ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Wyspami Pacyfiku, wszystkimi wielkimi miastami Australii, wieloma we wschodniej Azji a także miastami w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

3

Odpowiedzi

2009-09-30T18:33:32+02:00
1.New Zealand is a region on the earth where the climate is moderate, without extreme temperatures. They live here only on world of the parrot non-volatile, parrots padlinożercze, as well as birds which are probably living to a great age the most.
2.New Zelandie is settling among others one of the most well-known kiwi birds. He is non-volatile, there are no visible wings and tail, and his plumage is looking like the hair of the mammal. A long curved beak is helping him take insects out of the earth, of larvae, of earthworms.
3.New zelandie are inhabiting also untypical species of parrots. Like e.g. kea which has untypical nutritional customs. While the majority of parrots is eating fruits and seeds. Kea is feeding on carrion.
4.(Transport) -->Of roads wielopasmowych it is little, in general they are only between major cities. He/she is applying to the driving on the left-hand side of the road. A well developed network of bus connections exists.
5.Air transport -->New Zealand has air direct links with Islands of the Pacific Ocean, with all large cities of Australia, many in eastern Asia but also with cities in the North America and the South America.
2009-09-30T18:35:02+02:00
1.New zelandia is a region on the earth where the climate is moderate, without extreme temperatures. They live here only on world of the parrot non-volatile, parrots padlinożerce, as well as birds which are probably living to a great age the most.

2.New zelandie among others one of the most well-known kiwi birds is settling. He is non-volatile, there are no visible wings and tail, and his plumage is looking like the hair of the mammal. A long curved beak is helping him take insects out of the earth, of larvae, of earthworms.

3.New zelandie are inhabiting also untypical species of parrots. Like e.g. kea which has untypical nutritional customs. While the majority of parrots is eating fruits and seeds. Carrion is feeding on Kea.

4.(Transport) -->Of roads wielopasmowych it is little, in general they are only between major cities. He/she is applying to the driving on the left-hand side of the road. A well developed network of bus connections exists

5.Air transport -->New Zealand has air direct links with Islands of the Pacific Ocean, with all large cities of Australia, many in eastern Asia but also with cities in the North America and the South America.
2009-09-30T20:26:28+02:00
1)
New Zealand is a region of land where the climate is temperate, without extreme temperatures. Live here the only non-volatile in the world parrots, parakeets padlinozercze, as well as the birds most likely to live for old age.

2)
New zealand population including one of the most famous Kiwi bird.
It is flightless, has no visible wings and tail feathers and his hair reminds mammal. Long curved beak helps him in drawing the earth insects, larvae, earthworms.

3)
New Zealand resident and unusual species of parrots. Such as the kea which is unusual dietary habits. While most parrots eat fruits and seeds. Kea feeds on carrion.

4)
(Transport) -> Roads lane is not, in general, there are only between big cities. Drive on the left.
There is a well-developed network of bus routes

5)
Aviation -> New Zealand has direct flights from the Pacific Islands, all major cities in Australia, many in East Asia as well as cities in North America and South America.