Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T13:51:42+01:00
2.1. Etymologia logistyki
Jednym ze źródeł terminu logistyka jest greckie słowo logistikós (logistikos – sztuka liczenia,
kalkulowania). Oznacza ono człowieka myślącego według reguł logicznych (matematycznych
i filozoficznych). Bliski znaczeniowo temu greckiemu terminowi jest łaciński przymiotnik
logisticus, oznaczający: zrozumiały, racjonalny, zdolny do logicznego myślenia [15]. Współczesne
rozumienie logistyki nawiązuje jednak bardziej do francuskiego słowa logistique, wywodzącego
się z terminologii wojskowej, i oznaczającego „praktyczną sztukę przemieszczania armii,
obejmującą takŜe ciągłe jej zaopatrywanie, prace inŜynierskie i sztabowe [35].
Analiza źródeł historycznych odzwierciedla pogląd, Ŝe w procesach zaopatrywania i eksploatacji
zasobów przydzielonych armii występują pewne prawidłowości, określane mianem działań
logistycznych. MoŜna je pogrupować w pięciu działach problemowych: zaopatrzenie materiałowe,
transport, eksploatacja sprzętu technicznego, opieka medyczna oraz prowadzenie administracji [22].
Powstanie logistyki wiąŜe się więc z ekonomicznym aspektem działań militarnych, obejmującym
planowanie oraz realizację przemieszczenia i kwaterowania oddziałów wojskowych a takŜe ich
zaopatrywanie w sprzęt, broń, Ŝywność, sorty mundurowe itp. Zaopatrzenie jest sprawą niezmiernie waŜną, stąd teŜ np. cesarz bizantyjski Leontos VI wyróŜnia zaopatrzenie (czyli logistykę) jako
trzecią naukę zakresie sztuki wojennej, pisząc [wg 47]:
Szereg współczesnych koncepcji logistycznych wskazuje, Ŝe w dziejach logistyki wyróŜnić naleŜy
dwa zasadnicze okresy: staroŜytny i naszej ery [22].
• logistyka okresu staroŜytnego charakteryzowała się wysokim stopniem zorganizowania sił
zbrojnych poszczególnych państw. Towarzyszył jej wysoki – jak na tamte czasy – poziom
rozwoju wiedzy dotyczącej gromadzenia i dystrybuowania zapasów na polu walki,
• logistyka ery nowoŜytnej – to logistyka długotrwałych zmian i przeobraŜeń. W pierwszej
fazie działania logistyczne skupiają się głównie na gromadzeniu zapasów i zaopatrywaniu
armii w polu. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. pojawia się szereg opracowań, które zaczynają tworzyć fundamenty logistyki