Odpowiedzi

2010-01-21T16:37:01+01:00
Jest to czas złożony. Składa się on z czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym (który się odmienia) oraz imiesłowem czasu przeszłego (Partizip II)

Imiesłów ( Partizip II ) czasowników słabych tworzy się następująco :
przedrostek ge- + temat + końcówka -et lub -t.
np.: machen (robić), Partizip II : ge + mach (temat) + t
Ich habe die Hausaufgabe gemacht. ( Odrobiłam zadanie domowe.)

lernen (uczyć się), Partizip II: ge + lern + t
Er hat Deutsch gelernt. (On uczył się niemieckiego.).

Należy pamiętać też, że czasowniki z końcówką -ieren otrzymują w Partizip II tylko końcówkę - t bez przedrostka ge-.
np.: studieren (studiować), Partizip II: studiert
Ich habe in Berlin studiert. (Studiowałem w Berlinie.)

Do podobnych czasowników zakończonych na -ieren należą:
etwas halbieren, komplettieren, etwas relativieren, legalisieren, modernisieren; etwas atomisieren, bagatellisieren, ritualisieren, kombinieren, studieren,

Podobnie tworzą czas Perfekt czasowniki nierozdzielnie złożone rozpoczynające się na : be-, er-, zer-, ver-, ge-, emp-, miss- (np.: besuchen - besucht).
Ich habe meine Freundin zu Hause besucht - Odwiedziłem swoją przyjaciółkę w domu.

Czasowniki słabe , złożone rozdzielnie otrzymują końcówkę i przedrostek ge- , który jest pomiędzy przedrostkiem, a formą osobową czasownika,
np.: aufmachen (otwierać):
Sie hat das Fenster aufgemacht. (Ona otworzyła okno.).

Perfekt z czasownikiem posiłkowym "haben" tworzą:

 czasowniki zwrotne, np. sich waschen; Ich habe mich heute gewaschen.
 czasowniki modalne, np. wollen; Ich habe das nicht gewollt.
 czasowniki przechodnie, które posiadają dopełnienie w IV przypadku (Akkusativ), np. sehen; Ich habe meine Mutter heute nicht gesehen.
 czasowniki, które nie tworzą strony biernej, np. haben, besitzen, bekommen, kriegen, erhalten; Er hat ein großes Haus gehabt.
 czasowniki nieosobowe, np. es regnet, es hagelt, es schneit; Heute hat es den ganzen Tag über geregnet.
 czasowniki oznaczające trwanie procesu lub stanu bez czasowego ograniczenia, np. leben, schlafen, wohnen; Ich habe drei Jahre in Berlin gewohnt.

Perfekt z czasownikiem posiłkowym "sein" tworzą:

 czasowniki oznaczające ruch, kierunek np. fahren, kommen, gehen, laufen; Ich bin leider zu spät gekommen.
 czasowniki wyrażające zmianę stanu z jednego w drugi, np. aufstehen, einschlafen, sterben; Heute ist meine Oma gestorben.
 czasowniki sein, werden, bleiben; Ich bin drei Tage in der Schule nicht gewesen.

Czasowniki łączące się z haben oraz sein:

 gebären - Sie ist in Leipzig geboren (Ona urodziła się w Lipsku). Sie hat ihr zweites Kind geboren (Ona urodziła jej drugie dziecko.)
 fahren - Meine Mutter ist nach Paris mit dem Auto gefahren. (Moja mama jechała do Paryża samochodem). Mein Bruder hat sein Auto ins Parkhaus gefahren (Mój brat wprowadził samochód do garażu)
 schwimmen - Er ist auf das nächste Ufer geschwommen (On dopłynął na drugi brzeg). Karin hat einen neuen Rekord im Jahr 2000 geschwommen (Karin pobiła nowy rekord w roku 2000)
 reiten - Peter ist in den Wald geritten (Piotr pojechał na koniu do lasu). Am Montag hat meine Freundin auf einer Stute geritten. (W poniedziałek jeździła moja przyjaciółka na klaczy.)
3 3 3
2010-01-21T16:38:13+01:00
To proste sein jest jak jest ruch. a haben jak nie ma. ; ) nie potrzeba bóg wie jak długich reguł wystarczy to wiedziec ; )
6 4 6