Odpowiedzi

2010-01-22T17:53:11+01:00
1-P1=3cm*2cm*1cm=7cm²
P₂=3cm²
P₃=1cm²
P₄=1cm²
P₅=1cm²
P₆=2cm²
P₇=4cm²
Pc=7cm²*2+3cm²+1cm²+3cm²+2cm²+4cm²=26cm²


4-P₁=7cm²
P2=7cm²*2=14cm²
P₃=3cm²
Pc=14cm²+3cm²+10cm²=27cm²-1cm²=26cm²

Pc-pole całkowite

(miałam tylko 1 i 4)