Odpowiedzi

2010-01-21T18:42:11+01:00
A)
u=v+5
1/3u=1/2v | * 6
2u=3v
2v+10=3v
-v=-10
v=10
u=15

b)
2u=v+5
u=0.5v+2.5
2v=u+2
2v=0.5v+2.5+2
1.5v=4.5
v=3
2u=3+5
u=4