Opwiedzcie mi na pytania niżej wymienione

1 wyjasnij co to jest oddychanie wewnątrzkomórkowe?
2opisz rolę mitochondriów
3omów przebieg procesu oddychania wewnątrzkomórkowego
4wyjaśnij zależnośc między oddychaniem wewnątrzkomórkowym a gazową w płucach
5wyjaśnij rolę ATP w ogranizmie
6wymień sposoby wykorzystywania energi przez organizm
6scharakterysuj ależnośc między zapotrzebowaniem komórki na energię a liczbą mitochondriów

DAM NAJ LEPSZEJ PIERWSZEJ ALE MAJĄ BYĆ WSZYSTKIE PYTANIA ODPOWIEDZIANE

1

Odpowiedzi

2010-01-21T18:57:26+01:00
1. Jest to proces zachodzący w mitochondriach. W wyniku utleniania związków organicznych mitochondrium wytwarza energię użyteczną metabolicznie. Oddychanie przebiega w każdej żywej komórce w sposób stały. Jedynie wirusy będące strukturami na pograniczu życia i cząstek chemicznych nie przeprowadzają procesu oddychania. Chociaż substratem w reakcji oddychania mogą być wszystkie związki organiczne obecne w komórkach, najczęściej ogólną reakcję oddychania komórkowego zapisuje się dla utleniania cukru – glukozy w obecności tlenu:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Energia uwolniona w procesie utleniania związków organicznych pojawia się częściowo w postaci związku wysokoenergetycznego – ATP.

Oddychanie wewnątrzkomórkowe można podzielić na: glikolizę, cykl Krebsa i utlenianie końcowe.

Na intensywność tego procesu wpływa: rodzaj komórki, jej wiek, liczba mitochondriów, chwilowe zapotrzebowanie na energię.

2. Mitochondrium– organellum komórki eukariotycznej, w którym zachodzą procesy będące głównym źródłem energii (w postaci ATP) dla komórki, w szczególności proces fosforylacji oksydacyjnej, zachodzący w błonie wewnętrznej mitochondriów.

Główną rolą mitochondriów jest uzyskiwanie energii w formie wysokoenergetycznych wiązań chemicznych wewnątrz ATP wskutek przekształcania innych związków organicznych, ale mitochondria biorą również udział w innych procesach metabolicznych takich, jak:

Apoptoza – programowana śmierć komórki
Regulacja stanu redoks komórki
Synteza sterydów
Wytwarzanie ciepła
Cykl mocznikowy – w mitochondriach wątroby.

3. Dla najczęściej używanego substratu, glukozy, reakcje oddychania komórkowego zachodzą na trzech szlakach metabolicznych:

* Glikoliza, w której glukoza przekształcana jest do kwasu pirogronowego i powstają niewielkie ilości ATP oraz NADH.
* Cykl Krebsa określany także cyklem kwasu cytrynowego lub cyklem kwasów trikarboksylowych, w którym kwas pirogronowy po przekształceniu do acetylo-CoA w cyklu przemian przekształcany jest do CO2 z wytworzeniem NADH, FADH2 oraz GTP lub ATP.
* Oddychanie końcowe, czyli mitochondrialny łańcuch transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna. W tym etapie zredukowane nukleotydy NADH, FADH2 są utleniane. W efekcie szeregu reakcji powstaje woda, a uwalniana energia zamieniana jest na ATP.

Pierwszy z wymienionych etapów jest charakterystyczny dla utleniania węglowodanów i zachodzi w cytozolu. Dwa pozostałe etapy zachodzą u organizmów eukariotycznych w wyspecjalizowanych organellach – mitochondriach. W komórkach prokariontów enzymy biorące udział we wszystkich etapach oddychania znajdują się w cytozolu i błonie komórkowej.

Tłuszcze oraz białka mogą być także włączane w cykl Krebsa. Wcześniej jednak tłuszcze rozkładane są do acetylo-CoA w procesie β-oksydacji, a białka muszą być rozłożone na aminokwasy, te zaś pozbawione reszty aminowej. Powstałe po odłączeniu reszty aminowej ketokwasy włączane są bezpośrednio lub po przekształceniu w reakcje glikolizy i cyklu kwasu cytrynowego.

4. Im więcej tlenu do organizmu jest dostarczone w wyniku oddychania zewnętrznego, tym większa wydajność oddychania komórkowego. Jest to związane ze zwiększającym się np. podczas wysiłku stężeniem CO2 we krwi i zapotrzebowaniem na tlen.

5. Jeden z wielu w organizmie związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetyczne służą, w końcowym rozrachunku, do tworzenia ATP lub jego redukcji. Związek ten nie jest magazynowany, tylko tworzony na bieżąco. Przechowuje on energię wytworzoną przez mitochondria w wyniku oddychania komórkowego.

6. ATP jest potrzebne m. in. do: pracy mięśni, syntezy białek, syntezy krwinek, transportu, glikolizy, ruchów perystaltycznych jelit, mitozy, mejozy, fotosyntezy, chemosyntezy, transportu aktywnego przez błony, syntezy lipidów, ogrzewania organizmu, ruchów cytoplazmy itd.

7. Komórki mięśniowe, które wykonują dużą pracę potrzebują wiele energii i tam mitochondriów jest bardzo wiele np w wątrobie, sercu, mięśniach szkieletowych, międzyżebrowych, przeponie itp. natomiast im mniej komórki potrzebują energii, tym mitochondriów jest mniej.

Uff. Liczę na naj:D

26 3 26