Na za chwilę!!! No góra 30 min...
Chciałbym, żeby ktoś mi podał wszystkie 7 sakramentów w następujący sposób:

Nazwa sakramentu: ?
Kto i kiedy ustanowił ten sakrament: ?
Materia(forma bez czego dany sakrament nie istnieje, nie może zostać udzielony): ?
Owoce tego sakramentu: ?
Warunki przyjęcia tego sakramentu: ?

POWTARZAM - dam pkt tylko za podanie wszystkich 7 sakramentów w sposób podany powyżej(możecie korzystać z innych stron)...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T23:20:33+01:00
1. Eucharystia - Jednoczy wiernych z Ofiarą Chrystusa, obdarza miłością, uzdalnia do miłości. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb, połamał go i podał mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, które za was będzie wydane!” Po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: „To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana: to czyńcie na moją pamiątkę”.
2. Bierzmowanie - Umacnia łaskę chrztu, daje Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem, wspomaga świadectwo wiary. Bierzmowania udziela biskup lub wyznaczony przez niego kapłan przez namaszczenie krzyżmem czoła z nałożeniem ręki i wypowiedzenie słów: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
3. Chrzest - Gładzi grzech pierworodny, jednoczy ze sobą, obdarza łaską uświęcającą, włącza do wspólnoty Kościoła. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
4. Małżeństwa - Ubogaca wspólnotę życia i miłości, pomnaża dobro współmałżonków, błogosławi zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i
kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.
5. Namaszczenie Chorych - Umacnia osoby dotknięte chorobą, uzdalnia ich do łączenia cierpień z męką Chrystusa. Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan.
6. Kapłaństwa - Obdarza udziałem w kapłaństwie urzędowym oraz wykonywaniem posług wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie. W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę” Pan Jezus ustanowił sakrament.
7. Pokuty i Pojednania - Obdarza Bożym przebaczeniem, jednoczy z Kościołem. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.