Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-21T19:39:41+01:00
Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 17 IX 1787 r.
Konstytucja Francji z 3 IX 1791 r.

1. Okoliczności ogłoszenia
a) Stany zjednoczone
- wojna o niepodległość kolonii angielskich w Ameryce Północnej
- 4 VII 1776 r. ogłoszeniem Deklaracji Niepodległości
- zwycięstwo w wojnie z Anglią (traktat pokojowy w Wersalu 1783 r.)
- opracowanie konstytucji przez "Ojców Założycieli": Thomasa Jeffersona, Jerzego Waszyngtona, Benjamina Franklina, Alexandra Hamiltona
b) Francja
- wybuch Wielkiej Rewolucji w 1789 r.
- reformy Konstytuanty, której celem było opracowanie konstytucji

2.Władza ustawodawcza
a) Stany zjednoczone
- Kongres - ustala podatki, przyjmuje ustawy, może postawić prezydenta w stan oskarżenia
- Senat - po dwóch senatorów z każdego stanu, wybierani na 6 lat, ale co 2 lata odnawia się 1/3 składu
- Izba Reprezentantów - wybory proporcjonalne co 2 lata
b) Francja
- Zgromadzenie Prawodawcze (Legislacyjne), w którym zasiadało 745 deputowanych wybieranych co 2 lata

3. Władza wykonawcza
a) Stany zjednoczone
- prezydent - wybierany na 4 lata (maksymalnie dwie kadencje) w wyborach pośrednich - głowa państwa, prowadzi politykę zagraniczną, zgłasza projekty ustaw, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, szefem rządu - mianuje sekretarzy stanu (ministrów), wyższych urzędników, oficerów i sędziów, posiada prawo veta zawieszającego wobec Kongresu
b) Francja
- król, który miał prawa veta zawieszającego, był zwierzchnikiem armii, miał dbać o bezpieczeństwo granic, mianować ambasadorów, podpisywać układy międzynarodowe
- monarchia dziedzina w linii męskiej
- ministrowie powoływani i odwoływani przez króla odpowiedzialni przed Zgromadzeniem Prawodawczym

4. Sądownictwo
a) Stany zjednoczone
- Sąd Najwyższy (sędziowie dożywotnio mianowani przez prezydenta) - orzeka w sprawach zgodności prawa z konstytucją. rozstrzyga spory między organami władzy
b) Francja
- niezawisłe sądownictwo
- wszyscy ludzie wolni

5. Inne decyzje
a) Stany zjednoczone
- państwo federacyjne - pozostawiono poszczególnym stanom swobody zagwarantowane w konstytucjach stanowych - własny skarb, policja
- w 1791 r. przyjęto 10 poprawek nazwanych Kartą Praw, które były gwarancją swobód obywatelskich - wolność religii, słowa, druku, prawo posiadania broni, prawo do bezpieczeństwa osobistego
b) Francja
- podział obywateli na cztery grupy majatkowe
- prawa wyborcze dla zamożnych

6. Znaczenie
a) Stany zjednoczone
- była pierwszą konstytucją na świecie
- oparła się na ideologii oświecenia
- z późniejszymi poprawkami obowiązuje do dnia dzisiejszego
b) Francja
- Francja monarchią konstytucyjną
- działalność klubów politycznych
2 5 2