Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T19:45:40+01:00
Idąc brzegiem morza na ogół nie pamiętamy, że Polska to nie tylko ląd, a linia brzegowa nie stanowi granicy państwa. W rzeczywistości do naszego wybrzeża przylegają Obszary Morskie Rzeczpospolitej Polskiej. To spora część kraju - aż 30600 km2, co odpowiada 10% naszego terytorium. W skład tych obszarów wchodzą wody wewnętrzne Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego oraz Zatoka Pucka, pas wód terytorialnych o szerokości ok. 12 mil morskich oraz Wyłączna Strefa Ekonomiczna, rozciągająca się od wód terytorialnych po granice rozdzielające Bałtyk między Polską i krajami sąsiadującymi. Na morzu graniczymy z Niemcami, Danią, Szwecją i Rosją


Pod dnem morskim kryje się wiele cennych surowców mineralnych, takich, jak: ropa naftowa, gaz ziemny, sole potasowe, bursztyn. Inne surowce, również bardzo cenne: minerały ciężkie, żwiry i piaski, występują na powierzchni dna. Cześć z nich jest eksploatowana, lub będzie eksploatowana w najbliższym czasie. Dno morskie jest miejscem szeregu przedsięwzięć hydrotechnicznych. Na otwartym morzu kładzione są rurociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, budowane są elektrownie wiatrowe. Na wybrzeżu budowane są porty , kolektory ściekowe, mola spacerowe, przystanie rybackie.

Morze Bałtyckie o powierzchni 415.266 km2 i średniej głębokości 52 m, dzieli się ze względu na ukształtowanie linii brzegowej i rzeźbę dna na siedem regionów: Zatokę Botnicką, Morze Botnickie, Zatokę Fińską, Zatokę Ryską, Bałtyk Właściwy, Morze Bełtów (Cieśniny Duńskie) i Kattegat

Dla celów nawigacyjnych, rybołówstwa, a również i militarnych, potrzebna jest szczegółowa charakterystyka dna, a zwłaszcza identyfikacja i lokalizacja wszelkich obiektów takich, jak np.głazy i wraki, mogące stanowić przeszkody w wykorzystaniu dna morskiego. Na dnie morskim znaleźć można również wiele niebezpiecznych odpadów; od amunicji konwencjonalnej i chemicznej, zatopionej po II wojnie światowej, przez składowiska urobku z prac pogłębiarskich, prowadzonych w portach i na torach podejściowych. Zanieczyszczenia, docierające do morza rzekami, z powietrza, z portów i miast nadbrzeżnych oraz ze statków, zmieniają wody ale gromadzą się ostatecznie w osadach dennych.

Każda działalność na morzu, również ta związana z zagospodarowaniem dna, ma wpływ na organizmy żyjące w morzu, od tych najprymitywniejszych do ryb, które tak często goszczą na naszych stołach. Wydobycie surowców z dna morskiego, czy zanieczyszczenie osadów może niszczyć siedliska wielu organizmów.

Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej na morzu, wymagają zebrania szczegółowej informacji o budowie dna morskiego, charakterze osadów pokrywających dno oraz o budowie geologicznej i procesach niszczenia wybrzeży. Dlatego sporządza się różnego rodzaju mapy i przekroje geologiczne, bada skład chemiczny osadów, prowadzi się badania budowy geologicznej wybrzeży i monitoruje tempo zachodzących zmian. Aby prawidłowo projektować prace poszukiwawcze, planistyczne oraz prognozować zmiany jakie zajdą w przyszłości, należy poznać procesy, jakie zachodziły w morzu w przeszłości. Służą temu badania i rekonstrukcje historii rozwoju Bałtyku. Wszystkie te prace, należą do statutowych obowiązków Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T20:04:31+01:00
Dno morskie(oceaniczne) składa się z szelfów i stoku.Powierzchnie szelfów i stoków zajmuje 13% powierzchni ziemi.Powierzchnie lądowe zajmują,stanowią powierzchnie mniejszą niż powierzchnie oceaniczne.Ląd zajmuję powierzchnię 149.000.000 km2 co stanowi 29% ogólnej powierzchni ziemi zaś oceany zajmują powierzchnię 361.000.000 km2 co stanowi 71% ogólnej powierzchni ziemi.Dna morskie/oceaniczne obejmują głębie,rowy oceaniczne,a także grzbiety śródoceaniczne.
Dno oceaniczne składa się z:
-szelfów
-rowów
-basenu oceanicznego
-stoku kontynentalnego
-wysp oceanicznych
-grzbietów śródoceanicznych
1 5 1