Odpowiedzi

2009-09-30T21:17:43+02:00
Demokracje nieskonsolidowane - są to państwa, w których przyjęcie reguły rywalizujących wyborów dokonało się stosunkowo niedawno, a wartości liberalizmu nie zdołały jeszcze przeniknąć całkowicie praktyki politycznej, a tym bardziej się w niej utrwalić. Mogą one osiągnąć stadium konsolidacji.Odbywanie rywalizacyjnych wyborów oraz proklamowanie takich zasad ustrojowych, jak podział władz, rządy prawa oraz ochrona praw obywatelskich, nakazują zaliczenie tych krajów do grupy demokracji.Większość krajów należących do tej grupy przyjmuje prezydencką formę rządów, lecz są i wyjątki. Nie ma wśród nich monarchii. Rywalizacja polityczna toczy się w ramach nieustabilizowanych systemów wielopartyjnych. Wśród instytucji publicznych, które uczestniczą w życiu politycznym, odnajdujemy także i takie, które uczestniczą w życiu politycznym, odnajdujemy także i takie, które nie pochodzą z wyboru, jak np. wojsko, związki zawodowe czy kościoły, co zdaniem niektórych autorów uniemożliwia określenie owych systemów politycznych jako demokracji skonsolidowanych.
2009-09-30T21:22:58+02:00
1 Wyjaśnij pojęcie państwa i jego funkcje.
Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposażoną w suwerenną władzę, jest też organizacją terytorialną i przymusową( ponieważ określa ją obywatelstwo).
Państwo ma przede wszystkim dwie podstawowe funkcje:
- zewnętrzną- to całokształt działalności prowadzonej w zakresie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi zmierzającej do ochrony interesów państwa. Polityka zagraniczna- funkcja ta przejawia się w zawieranych układach politycznych, wojskowych, gospodarczych, handlowych. Funkcje te realizują służby dyplomatyczne kraju
- wewnętrzna polega na zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w kraju. Służą temu działania podejmowane przez organy administracyjne policję, prokuraturę i sadownictwo i służby więzienne. Państwo podejmuje również działania w sferze kulturalnej, świadczy usługi na rzecz nauki i kultury- w sferze socjalnej zależy od stopnia zamożności państwa, stworzenie obywatelom niezbędnych warunków egzystencji.

2 Wymień formy państw i różnice między nimi.
- Demokratyczne: rząd powoływany przez głowę państwa, głowa powołuje też premiera, rząd ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed parlamentem, silna pozycja prezydenta, Prezydent nie może rozwiązywać parlamentu
- Totalitarne: władza zostaje w rękach partii, państwo ma strukturę państwa policyjnego
- Autorytarne: brak możliwości działań społeczeństwa obywatelskiego, apatia polityczna

3 Wyjaśnij pojęcie: totalitaryzm. Omów cechy i podaj przykłady.
Jest to doktryna polityczna uzasadniająca skrajny centralizm w ustroju politycznym państwa oraz potrzebę ingerencji władz państwowych we wszystkie dziedziny życia społecznego przy jednoczesnej likwidacji wszelkich form samorządności obywateli; Państwo totalitarne charakteryzują: wprowadzenie systemu jednopartyjnego; zapewnienie partii rządzącej nie tylko monopolu politycznego, ale także ideologicznego i ekonomicznego przez poddanie środków masowego przekazu i zarządzania gospodarką centralnej kontroli, rozbudowanie aparatu policyjno- wojskowego, zniewolenie społeczeństwa terrorem policyjnym wymierzonym przeciw wszystkim potencjalnym przeciwnikom. Pierwowzorem systemu totalitarnego stały się w latach dwudziestych XXw. Włochy, w dobie rządów Mussoliniego, który pierwszy użył określenia „państwa totalitarnego”(faszyzm), następnie totalitaryzm rozwinął się w Niemczech (nazizm) i w Związku Radzieckim (stalinizm)
2009-09-30T22:05:29+02:00
Demokracje nieskonsolidowane - są to państwa, w których przyjęcie reguły rywalizujących wyborów dokonało się stosunkowo niedawno, a wartości liberalizmu nie zdołały jeszcze przeniknąć całkowicie praktyki politycznej, a tym bardziej się w niej utrwalić. Mogą one osiągnąć stadium konsolidacji.Odbywanie rywalizacyjnych wyborów oraz proklamowanie takich zasad ustrojowych, jak podział władz, rządy prawa oraz ochrona praw obywatelskich, nakazują zaliczenie tych krajów do grupy demokracji.Większość krajów należących do tej grupy przyjmuje prezydencką formę rządów, lecz są i wyjątki. Nie ma wśród nich monarchii. Rywalizacja polityczna toczy się w ramach nieustabilizowanych systemów wielopartyjnych. Wśród instytucji publicznych, które uczestniczą w życiu politycznym, odnajdujemy także i takie, które uczestniczą w życiu politycznym, odnajdujemy także i takie, które nie pochodzą z wyboru, jak np. wojsko, związki zawodowe czy kościoły, co zdaniem niektórych autorów uniemożliwia określenie owych systemów politycznych jako demokracji skonsolidowanych.