Sorry, że tak mało punktów ale to moje całe oszczędności. Muszę mieć opisane to, jak się wydaje książke. Musi być w tym uwzględnione ile ytrzeba mieć lat, żeby wydać jak sobie załatwić wydanie takiej książki, sprawy finansowe itp. Z góry dzięki. Daję naj;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T10:31:10+01:00
Osoba, która chce wydać książkę nie musi posiadać żadnej koncesji czy zezwolenia. W zasadzie jedyna szczególna regulacja wyróżniająca działalność wydawniczą wynika z ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z jej przepisami w szczególnej sytuacji, gdy utwór zostaje opublikowany (zgodnie z prawem) po raz pierwszy po wygaśnięciu czasu jego ochrony, a jednocześnie jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, to wydawcy przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.Oprócz tego, wydawcy egzemplarzy utworów, między innymi literackich, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu wpłaty wynoszącej od 5% do 8% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie tylko twórca, ale także wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.
Zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy publikacji.
2 3 2