Podaj po dwa wzory półstrukturalne i nazwy izomerycznych alkoholi o podanej liczbie atomów wodoru w cząsteczce :
a) 10
b) 14

Wskaż, które z wymienionych alkoholi należą do szeregu homologicznego metanolu:
a) propan-1- ol
b)propan- 2- ol
c) prop-2-en-1- ol
d)2-metylopropan-2 -ol

2

Odpowiedzi

2012-12-05T11:38:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
a) CH3-CH2-CH2-CH2-OH ... butan-1-ol
CH3-CH2-CH(OH)-CH3 ... butan-2-ol 

 

b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH ... heksan-1-ol
CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH2-CH3 ... heksan-3-ol 

 2)

a) propan-1-ol ...tak
b)propan-2-ol ... tak
c) prop-2-en-1- ol ... nie
d)2-metylopropan-2-ol ... tak

1 5 1
2012-12-05T11:55:10+01:00
1.
a. C₄H₉OH

* H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-OH - butan-1-ol
* H₃C-CH(OH)-CH₂-CH₃ - butan -2-ol  

b. C₆H₁₃OH

* H₃C-CH₂-CH(OH)-CH₂-CH₂-CH₃ - heksan-3-ol
* H₃C-CH(OH)-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ - heksan-2-ol  

2. Do szeregu homologicznego metanolu należą : a,b,d.  
prop-2-en-1- ol - jest alkoholem nienasyconym (zawiera wiązanie podwójne)  


1 5 1