1. Który pierwiastek ma konfigurację K2L2?
Konfigurację, którego gazu szalchetnego uzyskuje ten atom przechodząc w stan jonowy ? Jaki to jon?


2. Dany jest atom pierwiatka 31
E
15
określ : a) liczbę atomową i masową
b) skład jądra atomowego
c) konfigurację elektornową z zaznaczeniem elektronów walencyjnych


3.
Dane są następujące wzoru substancji : N2, NaCl, H2S, CO , CH4. na podstawie wartości elektroujemności w skali Paulinga pogrupuj je wedlug rodzaju wiązań i wpisz w odpowiednim punkcie :
a) wiązanie jonowe
b) wiązanie kowalencyjne
c) wiązanie kowalencyjne spolaryzowane


4. W skali jądra atomu pewnego pierwiastka wchodzi 19 protonów i 20 neutronów . Określ jaki to pierwiastek , podaj jego symbol i konfigurację elektronową jego atomu


5.Pewien tlenek o wzorze X2O ma masę cząsteczki 62u , określ jaki to tlenek oraz podaj jego nazwę.

6. Wiązanie kowalencyjne polega na :
a) elektrostatycznym przyciąganiu się jonów
b) przesunięciu wspólnej pary elektrojonowej w stronę atomu o większej elektroujemności.
c) uwspólnieniu pary elektronów walencyjnych
d) wszystkie odpowiedzi są błędne

7. Która z wymienionych par jonów ma taką samą konfigurację elektronową :
1) Mg2+, Ca2+
2)K+, Cl+
3) S2-, Ca2+
4) f-, Cl-
5) S2-, Mg2+
poprawne odpowiedzi to :
A. 1,3 i 5
B. 2 i 3
C. 3 i 5
D. wszystkie
E. żadna


8. izotopami są :
a) 40 40
X X
19 20

b) 72 74
X X
32 32
odpowiedzi uzasadnij .

1

Odpowiedzi

2012-07-28T13:00:22+02:00

zad.1
Który pierwiastek ma konfigurację K2L2?
beryl - ₄Be

Konfigurację, którego gazu szalchetnego uzyskuje ten atom przechodząc w stan jonowy ? Jaki to jon?
helu [He]; Be²⁺


zad.2
a)
liczba atomowa (Z) = 15
liczba masowa (A) = 31

b)
p⁺ = 15
n° = 31-15=16
e⁻ = 15

c)
K² L⁸ M⁵
elektrony walencyjne: M⁵


zad.3
N₂
ΔE=0

NaCl
ΔE=3,0-0,9=2,1

H₂S
ΔE=2,5-2,1=0,4

CO
ΔE=3,5-2,5=1,0

CH₄
ΔE=2,5-2,1=0,4

 

a) NaCl
b) N₂
c) H₂S, CO, CH₄


zad.4
potas - ₁₉K
K² L⁸ M⁸ N¹


zad.5
X₂O=62u
2*X+16u=62u
2X=46u /:2
X=23u
masę 23u ma sód (Na)

 

nazwa: tlenek sodu
wzór: Na₂O

 


zad.6
Odp: C

 

 

zad.7

Odp: B

 

 

zad.8

Odp: B

 

Izostopy są to atomy tego samego pierwiaswtka, różniące mające taką samą liczbą atomową (Z), ale różną liczbą masową (A).