Poniżej są wymienione najważniejsze elementy polityki Stefana Batorego. Przy każdym napisz, czy uważasz go za korzystny czy za niekorzystny dla Rzeczypospolitej. Krótko uzasadnij swoje oceny.

1. Oparcie się w rządach na Janie Zamoyskim.

2. Dążenie do wojny z Turcją.

3. Wojna z Moskwą.

4. Poparcie udzielane jezuitom.

5. Utworzenie piechoty wybranieckiej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T22:11:05+01:00
1.Korzystne , ponieważ Zamoyski był jednym z najważniejszych postaci w ówczesnej Europie.
Popierał Batorego w jego działaniach - wzmocnienie władzy królewskiej i osłabienie magnaterii.
Pomagał również w przygotowaniach do wojny z Rosją

2.Korzystne.Walczył z Turcją ponieważ byli oni wrogami Siedmiogrodu oraz zagrażali nam.3.Korzystne, ponieważ walczył o Inflanty. Po zwycięstwach podpisano rozejm w Jamie Zapolskim (1582).

4.Korzystne.
Stefan Batory popierał już jezuitów będąc w Siedmiogrodzie, ponieważ ich działalność zapobiegała tworzeniu się odłamów różnowierczych

5.Korzystne
Wybraniecka piechota, w dawnym wojsku polskim oddziały piechoty formowane od 1578 w wojskach koronnych, na Litwie od 1592. Zorganizowana na wzór węgierski przez króla Stefana Batorego.

Żołnierze piechoty wybranieckiej rekrutowali się z chłopów ("wybrańców") z dóbr królewskich, do służby wojskowej powoływano jednego żołnierza z 20 łanów. Chłop zobowiązany do służby w piechocie wybranieckiej zwolniony był od wszelkich danin i powinności, w zamian miał stawiać się na każde wezwanie z własną bronią (rusznica, szabla, siekierka) oraz w mundurze (koloru błękitnego), ponadto raz na kwartał brał udział w obowiązkowych ćwiczeniach.

11 3 11