Odpowiedzi

2010-01-23T11:54:51+01:00
Wolontariat jest "nową formą miłości" i rzeczywistością, którą należy odczytywać w świetle duchowym, jako jedno ze zjawisk stanowiących "obiecujący początek jakby świt cywilizacji miłości, sprawiedliwości, braterstwa": jawi się on wreszcie również jako "cel wychowawczy" (C.M. Martini).

"Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom. Nie jest on zatem motywowany chęcią znalezienia pracy i zarobku. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli, a nie z jakichś wiążących norm." (bp. Jan Chrapek).

Wolontariat - to nowy sposób przedkładania na konkretne czyny miłości ewangelicznej; nowy sposób przeżywania osobowej relacji z Chrystusem w ramach wspólnoty ludzi i Kościoła; nowy sposób nawiązywania relacji międzyosobowych opartych na bezinteresowności (por. S. Mojek).

Pojęcie wolontariatu wyznaczają 4 cechy:

1. Świadoma bezinteresowność.
2. Dobrowolność
3. Bezpośredniość
4. Ciągłość / systematyczność

Image
Bezinteresowność - to służba, która nie kieruje się psychologicznym samozadowoleniem, lecz ożywiona jest miłością do Boga i człowieka.
Dobrowolność - wynika jego z dobrej woli, a nie z jakichś wiążących norm.
Ciągłość i systematyczność - ta cecha odróżnia wolontariat od okazyjnych "dobrych uczynków". Cecha ta sprawia, że bardziej preferowany jest wolontariat grupowy od indywidualistycznego.

"Wolontariat to jedna z najbardziej szlachetnych postaw człowieka, a zarazem wzniosłe i bezcenne dzieło jego ducha" (+ bp J. Chrapek)

Istota wolontariatu wymyka się potocznym definicjom - jak mówił bp. J. Chrapek. Z Jednej strony należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości człowieka, z drugiej zaś - niesie w sobie jakieś wyzwanie, jakąś tajemnicę, która sprawia, że człowiek przekracza samego siebie...
Najwłaściwsze imię wolontariatu to - czynna miłość do osoby.
9 4 9
2010-01-23T11:55:43+01:00
Wolontariat- dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Obowiązki wolontariusza
Wolontariusz nie ma szczególnych obowiązków. Pomoc ofiaruje dobrowolnie, nikt nie każe pomagać innym.
7 4 7
2010-01-23T11:57:15+01:00
Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia).

Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
chęć bycia potrzebnym;
chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
pobudki religijne.

Przykładowe organizacje i projekty oparte na wolontariacie:

Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu"
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Diecezjalne Caritas
4 3 4