Proszę o rozwiąznie, ale nie same odpowiedzi tylko z obliczeniami.
1.Dokończ i uzupełnij równania:
NaCl+Ag NO3-------->
Ca(OH)2+HCl------>
NaBr+Cl2------->
Al+H2SO4------->
H3PO4+Ca(OH)2------>
HBr+Ba(OH)2------>
CuSO4+NaCl------->
FeCl3+Na2SO4------>
2.Sustratami 3 reakcji wymiany są substancje o podobnych wzorach
a)Ca O i HCl
b)MgO i HCl
c)NaOH I HCl
jednnym z produktów tych reakcji jset woda ustal drugi produkt każdej reakcji i napisz równanie.
3.Oblicz ile cząsteczek tlenku węgal(IV) znajduje się w prubce o objętości
30 dm³.
4.Jaką liczbę gramów wody należy dodać do 15g soli aby otrzymany roztwór był 25%.
5.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 18 g NaCl w odzie jeśli otrzymano 65 cm³ roztworu.
6.Przygotowano 400 g roztworu Na OH o stężeniu 28%. Oblicz masę wodorotlenku zawartą w tym roztworze.
Proszę o poprawne odpowiedzi;-)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-01T22:49:32+02:00
1.Dokończ i uzupełnij równania:
NaCl+Ag NO₃-------->NaNO₃+AgCl
Ca(OH)₂+2HCl------>CaCl₂+2H₂O
2NaBr+Cl₂------->2NaCl+Br₂
2Al+3H₂SO₄------->Al₂(SO₄)₃+3H₂
H₃PO₄+Ca(OH)₂------>Ca₃(PO₄)₂+H₂O
2HBr+Ba(OH)₂------>BaBr₂+2H₂O
CuSO₄+2NaCl------->CuCl₂+Na₂SO₄
2FeCl₃+3Na₂SO₄------>Fe₂(SO₄)₃+6NaCl
2.Sustratami 3 reakcji wymiany są substancje o podobnych wzorach
CaO+2HCl→CaCl₂+H₂O
MgO+2HCl→MgCl₂+H₂O
NaOH+HCl→NaCl+H₂O

3.
N=? (liczba cząsteczek)
V=30dm³
korzystamy z objętości molowej gazów
1mol---22.4dm³
X-------30dm³
22.4X=30→X=1.34mola

korzystamy ze stałej Avogadra
1mol------------6.02×10²³cząsteczek
1.34mola-------X
X=8.07×10₂₃ cząsteczek

4.
ms=15g masa substancji
Cp=25% stężenie procentowe
mw=mr-ms masa wody
Cp=ms/mr×100%
mr=ms×100%/Cp→mr=15×100/25→mr=60g
mw=60-15=45g
Trzeba dodać 45g wody

5.
ms=18g
M=58g
n=ms/M→n=18/58→n=0.3mola
Cn=n/V→Cn=0.3/65→Cn=0.005mol/cm₃

6.Przygotowano 400 g roztworu Na OH o stężeniu 28%. Oblicz masę wodorotlenku zawartą w tym roztworze.
mr=400g
Cp=28%
ms=?
Cp=ms/mr×100%→ms=Cp×mr/100%→ms=28×400/100
ms=112g