ZAGŁĘBIE ZDROWIA, bo tak często nazywa się Limanowszczyznę odnosi się do bogactwa regionu, tradycji i przeszłości. Wkomponowana w to zagłębie Limanowa, pełni funkcję turystyczno-wypoczynkową, której ciągły rozwój umożliwiają walory środowiska naturalnego. Bogactwo krajobrazowe, zabytki kultury i wciąż żywy folklor, przyczyniają się do rozwoju turystyki i przyciągają ludzi szukających zdrowia i wypoczynku

KULTURA I WIERNOŚć TRADYCJOM Na atrakcyjność Limanowszczyzny składa się bogactwo kultury i wierność tradycjom. Na uwagę zasługuje Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, w którym obok aktu lokacyjnego wydanego w 1565 r. przez króla Zygmunta Augusta, fotografii przeobrażającego się miasta, zgromadzono stare łemkowskie stroje.
Szczególnym zabytkiem jest Bazylika Matki Boskiej Bolesnej wzniesiona w latach 1910-1918 jako pomnik upamiętniający obchody 100 rocznicy Konstytucji 3-go Maja. W ołtarzu głównym znajduje się figura Matki Boskiej Bolesnej zwana Pietą pochodząca z XIV wieku. Nazwa Bazyliki - kościoła papieskiego, upamiętnia także dwukrotną koronację Piety przez Papieża Jana Pawła II.
Historyczny charakter nadaje miastu cmentarz na wzgórzu Jabłoniec - niemy świadek krwawych bojów legionów Piłsudskiego w czasie I wojny światowej.
Malowniczy pejzaż oraz zabytkowa architektura Limanowej, przyciągają artystów szukających inspiracji w swojej twórczości. Daje to wyraz licznym wystawom malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki, jakie organizują Biblioteka Miejska i Muzeum Regionalne.
Przekazywane przez pokolenia obrzędy, zwyczaje, stroje i muzyka podkreślają niepowtarzalność tego terenu. Wciąż żywy folklor prezentuje Zespół Pieśni i Tańca "Limanowianie", a wzniosłość muzyki podkreśla Orkiestra Dęta "Echo Podhala".
Dorobek kulturalny prezentowany jest w czasie licznych imprez w ramach : Dni Limanowej, obchodów Dnia Turystyki, Limanowskiego Lata Artystycznego, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Festiwalu Folklorystycznego "Limanowskiej Słazy", Konkursów Piosenek , festynów, imprez krajowych , jak też na gościnnych koncertach poza granicami naszego kraju.

Atrakcje turystyczne
Od północnej strony miasta wznosi się długi grzbiet Pasma Łososońskiego, od południowej wysokie wzniesienie Lipowe. Z pobliskiej, górującej nad miastem Miejskiej Góry bardzo rozległa panorama widoków. Na szczycie Miejskiej Góry znajduje się metalowy krzyż, który w momencie wybudowania był największym krzyżem w Polsce. Ma on wysokość 37 metrów, pomalowany jest białą, odblaskową farbą i jest nocą oświetlony czterema reflektorami. Dzięki temu góra jest rozpoznawalna z dużych odległości również nocą. Poświęcenia krzyża

1

Odpowiedzi

2010-01-24T10:49:39+01:00
BASIN GESUNDHEIT, weil so oft als Limanowszczyznę bezieht sich auf eine reiche Tradition in der Region und Geschichte. Ein integriertes in einem Becken Limanowa, wirkt wie ein Ferienort, der die kontinuierliche Entwicklung der ökologischen Werte zu ermöglichen. Reichtum der Landschaften, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Folklore noch am Leben sind, dazu beitragen, die Entwicklung des Tourismus und ziehen Menschen, die Gesundheit und Entspannung


KULTUR und Treue zu den Traditionen der Attraktivität Limanowszczyzny umfasst eine Fülle von Kultur und Treue zur Tradition. Aufmerksamkeit verdient Limanowski Regional Museum of the Earth, die Tracking nächsten Akt im Jahre 1565 von König Sigismund Augustus, der Stadt przeobrażającego Fotografien, sammelte alte Kleider Lemken ausgestellt.
Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Basilika Unserer Lieben Frau der Schmerzen wurde in den Jahren 1910-1918 als Gedenkstätte zur Erinnerung an die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Verfassung des 3. Mai gebaut. In dem Hauptaltar ist eine Statue Unserer Lieben Frau von Schmerzen wie Piet aus dem vierzehnten Jahrhundert bekannt. Der Name der Basilika - die päpstliche Kirche, erinnert auch der Krönung des doppelten Pieta von Pope John Paul II.
Historischen Charakter der Stadt Friedhof auf dem Hügel Jabłoniec - ein stummer Zeuge der blutigen Kämpfe in der Pilsudski Legionen während des Ersten Weltkriegs
Die malerische Landschaft und historischer Architektur Limanowej, zieht Künstler, die Inspiration für seine Arbeit. Das gibt dem Ausdruck der zahlreichen Ausstellungen von Malerei, Fotografie, Skulptur und Grafik zu organisieren, die Stadtbibliothek und Regionalmuseum.
Generationen von Riten, Bräuche, Trachten und Musik Transmitted unterstreichen die Einzigartigkeit der Region. Noch lebendige Folklore präsentiert Gesangs-und Tanzensemble "Limanowianie" und die erhabene Musik unterstreicht Brass Band Echo Podhale.
Das kulturelle Erbe ist auf zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen vorgestellt: Days Limanowej, Tourismus Feiern, Limanowska Jahre Kunst, National Tourist Festival der Lieder, Folk Festival "Limanowski Słazy" Wettbewerb Songs, Festivals, nationale Veranstaltungen, sowie die Gastfreundschaft unserer Konzerte im Ausland Land.


Sehenswertes
Von der nördlichen Seite der Stadt steht der lange Kamm Łososońskiego reicht von der südlichen großer Höhe Lipowe. Die in der Nähe, mit Blick auf die Stadt Berg Stadt ein riesiges Panorama-Aussicht. Oben auf dem Berg Stadt
Es ist ein Kreuz aus Metall, die zum Zeitpunkt des Baus der größten Kreuz in Polen. Es ist 37 Meter hoch, ist weiß gestrichen, reflektierende Farbe, und ist in der Nacht mit vier Scheinwerfern beleuchtet. Dank dieser Berg ist von den langen Strecken in der Nacht zu erkennen. Opfer am Kreuz