CZY TU JEST OPISANY DUALIZM EKONOMICZNY CZY GOSPODARCZY?

Dualizm dwa kierunki w rozwoju gospodarczym Europy.

1) spowodowany był

• odkryciami nowych lądów
• rozwojem państw kolonialnych
• wzrostem zatrudnienia
• zwiększeniem żywnosci
• brakiem epidemii
• postępem technicznym
• rozwojem handlu
• sytuacją polityczną scentralizowanych państw

2) W Europie Zachodniej rozwineła się gospodarka towarowo-pieniężna,a na Wschód od Łaby folwarczo-pańszczyzniana.

Gospodarka towarowo-pieniężna.

- zyski czerpali bankierzy,kupcy,przemysłowcy,do których należał kapitał-zasoby pieniężne oraz dobra służące wymianie handlowej i produkcji,
- wolność osobista chłopów,zatrudnianie się bezrolnych w miastach,
- dzierżawy ziemi przez chłopów,którzy płacili czynsz włascicielom,
- aktywizacja gospodarcza szlachty np.ogradzanie w Anglii szlachta-własciciele ziemi odbierali ją chłopom i zamieniali na pastwiska dla owiec przyczyniło się to upadłosci wielu gospodarstw,
- zapotrzebowanie na węłne rozwój sukiennictwa,
- spadek uprazw zbóż na rzecz hodowli,
- rozwój dużych ośrodkw miejskich ponad 100 tyś mieszkańców ,Antwerpia,Londyn,Paryż,Wenecja,
- nowa struktura mieszczaństwa (burżuazja-bakierzy,wielcy kupcy,predsiębiorcy),(inteligencja-artyści,prawnicy,lekarze,nauczyciele,podniesienie poziomu życia,
- udział w wymianie towarowej z koloniami nowe szlaki handlowe,
- rozwój kompanii kupieckich angażowanie kapitału kupieckiego w rozwój przemysłu(np. Anglia), zakładanie spółek kupieckich kompanii 1600r kompania wschodnioindyjska zdominowanie handlu z indiami,
- rozwój systemu nakładniczego i początki manufaktur były to zakłady gdzie istniał podział pracy a czynnosci wykonywano ręcznie,majstrowie i ziemieślnicy stawali się powoli pracownikami kupców , wykorzystano przytym najemną siłę roboczą skupiona w jednym miejscu pracy

- specjalizacja regionów gospodarczych Europy
-sukiennictwo we Flandrii,Włoszech,Anglii
- przemysł okrętowy, Anglia i Niderlandy,
- płóciennictwo Niemcy i Czechy,
- wytwórczość metalurgiczna Anglia,
- kształtowanie się rynku czyli wzajemnego wpływu sprzedających i kupujących na podaż ( towar na sprzedaż) i popyt ( zapotrzebowanie) oraz na ceny rozwój banków,spółek akcyjnych giełdy,
- kapitalistyczna droga rozwoju,

Gospodarka folwarczo-panszczyżniana.

-zyski czerpała część szlachty,
- przywiązanie chłopów do ziemi, zakaz opuszczania wsi,
- zwiększenie wymiaru pańszczyzny(darmowej pracy),
- doninacja upraw zbóż,
- rozwój folwarku szlacheckiego.
- wykorzystanie zapotrzebowania Europy Zach na zboża,bydło,drewno,skóry
- upadek miast oprócz portowych,
- rozwój osadnictwa na Kresach Wsch rozkwit handlu bałtyckiego,
- dominacja produkcj cechowo-rzemieślniczej

REWOLUCJA CEN W EUROPIE

Rewolucja cen w Europie polegała na tym ,że napływ kruszców z których bito monety powodował wzrost ilosci pieniędzy w obiegu a przy tym inflację czyli spadek wartosci pieniądza.Przy gwałtownym wzroście cen na artykuły spożywcze a małym na wyroby rzemielśnicze, nie rosło przyb tym wynagrodzenie pracowników najemnych.Skutkami tego było zubożenie niższych warstw społecznych,bogacenie sie włascicieli ziemskich, którzy czerpali dochód z pracy panńszczyznianej chłopów,ruina drobnych wytuców, duże bezrobocie,konflikty społeczne w Europie Zach,powstania chłopskie w Anglii, Francji,Niemczech, pocztek stosunków kapitalistyczny

REFEUDALIZACJA- powrót do feudalizmu ( gospodarka folwarczo-pańszczyzniana).

DEFAUDALIZACJA-odejscie od gospodarki rolnej na rzecz gospodarki kapitalistycznej(towarowo-pieńiężnej).

1

Odpowiedzi

2010-01-24T16:26:56+01:00
Z tego co się orienuje to w Twoim zadaniu opisany jest dualizm gospodarczy