Przeczytaj zamieszczony w punkcie A. opis systemu rządów w państwie rzymskim autorstwa Kasjusza Diona (ok. 155-235 n.e.), greckiego historyka, i wykonaj polecenia.

A. Uzupełnij w tekście źródłowym brakujące nazwy urzędów lub tytuły. (XXX - brakujące słowo/a do wypełnienia)

W ten sposób cała władza ludu i Senatu przeszła na Augusta i od niego zaczyna się pełne jednowładztwo. [...] Wprawdzie sam tytuł jednowładcy był tak dalece znienawidzony przez Rzymian, że nie nazywali oni swych cesarzy ani dyktatorami, ani królami, ani w podobny sposób; ponieważ jednak w ich ręku spoczywała najwyższa władza, nie ma powodu, by nie można było mówić, iż panowała u nich monarchia [...]
Często [cesarze] piastują godność konsulów, a jako prokonsulowie występują oni, ilekroć opuszczają mury miasta. Tytuł XXX przybierają nie tylko ci [cesarze], którzy odnieśli jakieś zwycięstwo [na wojnie] lecz również inni dla oznaczenia ich nieograniczonej władzy zamiast tytułu króla lub dyktatora [...].
Z tytułu godności XXX sprawują nadzór nad naszym sposobem życia i nad naszymi obyczajami, przeprowadzają spis ludności, przyjmują do stanu [ekwickiego] [...] i senatorskiego, względnie wykluczają zeń według swego swobodnego uznania. [...] Władza XXX XXX(2 luki do wypełnienia) , która obowiązywała w czasach ludowładztwa, daje im uprawnienie sprzeciwiania się każdej uchwale Senatu, która im nie odpowiada, i zapewnia im nietykalność [...]

B. Wyjaśnij, jak nazywała się forma ustrojowa Rzymu, która Kasjusz Dion, nazywa ludowładztwem. Określ, w którym okresie panowała w państwie rzymskim ta forma rządów.

C. Nazwij ustrój, który starożytny historyk opisał w cytowanym tekście.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-25T01:45:55+01:00
A.
imperatora, cenzorskiej, trybuna ludowego

W ten sposób cała władza ludu i Senatu przeszła na Augusta i od niego zaczyna się pełne jednowładztwo. [...] Wprawdzie sam tytuł jednowładcy był tak dalece znienawidzony przez Rzymian, że nie nazywali oni swych cesarzy ani dyktatorami, ani królami, ani w podobny sposób; ponieważ jednak w ich ręku spoczywała najwyższa władza, nie ma powodu, by nie można było mówić, iż panowała u nich monarchia [...]
Często [cesarze] piastują godność konsulów, a jako prokonsulowie występują oni, ilekroć opuszczają mury miasta. Tytuł imperatora przybierają nie tylko ci [cesarze], którzy odnieśli jakieś zwycięstwo [na wojnie] lecz również inni dla oznaczenia ich nieograniczonej władzy zamiast tytułu króla lub dyktatora [...].
Z tytułu godności cenzorskiej sprawują nadzór nad naszym sposobem życia i nad naszymi obyczajami, przeprowadzają spis ludności, przyjmują do stanu [ekwickiego] [...] i senatorskiego, względnie wykluczają zeń według swego swobodnego uznania. [...] Władza trybuna ludowego, która obowiązywała w czasach ludowładztwa, daje im uprawnienie sprzeciwiania się każdej uchwale Senatu, która im nie odpowiada, i zapewnia im nietykalność [...]

B.
Pryncypat - forma ustrojowa państwa rzymskiego (od rządów Oktawiana Augusta do Dioklecjana, 27 p.n.e.-284 n.e., w której cesarz, uważany za pierwszego princeps) obywatela, skupiał w swych rękach pełnię władzy mimo istnienia republikańskich urzędów i instytucji, została zapoczątkowana przez Oktawiana, władcę latach 30-14 p. n.e.

C.
MONARCHIA (gr. monarchía - jedynowładztwo, od mónos - jedyny i archía - władza od árcho - władam) - forma (gatunkowa) ustroju oraz typ (rodzaj) państwa, w których suwerenna władza zwierzchnia sprawowana jest przez piastującą swą funkcję dożywotnio, a zazwyczaj i dziedzicznie, głowę państwa, noszącą tytuł króla, cesarza, (wielkiego) księcia, bądź inny tytuł analogiczny

Jednowładztwo - cezaryzm, forma rządów absolutnych jednostki przy zachowaniu pozorów demokratyzmu
8 5 8