Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T18:28:29+01:00
Program sort;
uses crt;
var pom,i,j : integer;
liczby : array[1..5] of integer;

begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 5 do

liczby[i]:=random(100);

for i:=5-1 downto 1 do
begin
pom := liczby[i];
j := i+1;
while (j<=5) and (pom<liczby[j]) do
begin
liczby[j-1] := liczby[j];
j := j+1;
end;
liczby[j-1] := pom;
end;

writeln('Losuje 5 liczb z przedziału 0-100 i sortuje je: ');
writeln;
for i:=1 to 5 do
write(liczby[i],' ');
readln;
end.