Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:28:02+01:00
Chrześcijaństwo dzieliło się wiele razy... A co za tym idzie osłabiało się...
Do pierwszego podziału doszło w roku 1054. Tzw. Schizma Wschodnia. Kościół podzielił się na Rzymsko-Katolicki ze stolicą w Rzymie i Bizantyjski (Prawosławny) ze stolicą w Konstantynopolu. Co było tego powodem? Są dwa główne powody:
pierwszy: o Filioque, czyli fragment w Credo (wyznaniu wiary). Chodzi o moment, gdzie wymawiamy: "Wierzę w Ducha Świętego,(...) który od Ojca i Syna pochodzi"
Kościół wschodni uznawał ( i uznaje do dziś) że Duch pochodzi od Ojca...

Drugim powodem była kłótnia dwóch przywódców Najpierw nastąpiło ekskomunikowanie przez papieża Leona IX patriarchy Konstantynopola Michała Cerulariusza (1054), który w rewanżu ekskomunikował cały Kościół rzymski i jego głowę, papieża. I tak to było...

Drugi większy rozłam (w roku 1517) zainicjowany przez Marcina Lutra z Niemiec, w którym doszło do powstania Kościoła Prostestanckiego ( do dzisiaj to on góruje w Niemczech). Jak do tego doszło?
Otóż w XVI wieku pojawili się ludzie, którzy nie zgadzali się w całości z tym, czego nauczał Kościół. Postanowili więc( głównie Luter) aby Kościół zreformować. A zaczęło się od tego, że nie podobało mu się, że Kościół sprzedawał odpusty ( co zresztą później zostało zmienione). Wskutek tego powstał wielki ruch społeczny zwany reformacją. Co jeszcze zmienili?
1. Odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem wniosków czterech pierwszych soborów powszechnych; tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia (wspomnijmy że w kościele Rzymsko -katolickim jest jeszcze Tradycja)
2. głową kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w zbawieniu (w kościele Rzymsko -Katolickim też, papież jedynie jest Jego zastępcą na Ziemi)
3. W religii najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary (chyba w każdej). Wiara jest ufnością wobec Boga i posłuszeństwem jego woli, a dopiero owocem wiary są dobre uczynki.
3. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski, usprawiedliwiającej.
4. Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunię św., podawana pod 2 postaciami. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest rozumiana jako konsubstancjacja (współistnienie).
5. Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie odrzucają kult świętych, modlić się wolno tylko do trójjedynego Boga. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładnym życiu rodzinnym i sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków.
6. Luteranie praktykują spowiedź ogólną, ale uznają również spowiedź indywidualną.
7. Duchowni - pastorzy przewodniczą i organizują obrzędom. Nie obowiązuje celibat, pastorzy podlegają władzy świeckiej.

Kolejny podział dokonał się w roku 1534: powstaje Kościół Anglikański ( z inicjatywy Króla Anglii -Henryka VIII). A poszło o to, że bak męskiego potomka Króla w małżeństwie z Katarzyną Aragońską spowodował wystąpienie o rozwód, które spotkało się z odmową, co skłoniło króla do zerwania z papiestwem. W 1534 r. za zgodą parlamentu i prymasa Anglii Tomasza Cranmera ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu. Głową Kościoła Anglikańskiego został... Król Henryk VIII. Do dzisiaj na czele tegoż Kościoła stoi Król Anglii.
4 4 4