Odpowiedzi

2009-10-02T15:45:01+02:00
Informacja z kontroli usług hotelarskich świadczonych przez przedsiębiorców
prowadzących kempingi i pola biwakowe


Przedmiotowym zakresem kontroli objęto 12 podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne, w tym 4 na terenie działania Delegatury Słupsk.
Sprawdzeniem objęto 7 kempingów, 2 pola namiotowe - kempingi oraz 3 pola namiotowe.

Ustalenia z kontroli

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Kontrolowani przedsiębiorcy zgłosili działalność do organów ewidencyjnych w tym : 10 do ewidencji działalności gospodarczej, 2 do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dla 5 kempingów wydane były decyzje władz wojewódzkich o zaszeregowaniu do kategorii: dwóch gwiazdek ( 4 obiekty) i trzech gwiazdek (1 camping).
- W 4 przypadkach stosowano prawnie chronione nazwy rodzajowe bez wymaganych decyzji.
Ponadto właściciele 2 obiektów tj. campingu oraz pola namiotowo – campingowego nie zgłosili działalności do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
W pozostałych obiektach tj. 3 polach namiotowych działalność zgłoszona była do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

2. Posiadanie dokumentów potwierdzających, że obiekt hotelarski spełnia wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne

W 8 kontrolowanych placówkach stwierdzono brak pełnej dokumentacji , a mianowicie:
- właściciele 1 campingu oraz 2 pól namiotowych nie okazali pozytywnych opinii jednostki Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i Straży Pożarnej (obiekty przeznaczone pod namioty, bez miejsc noclegowych w budynkach stałych, na terenie tych obiektów budynki stałe sanitarne, sanitarno – gospodarcze, recepcje, kuchnie turystyczne),
- w 2 kempingach (jeden dysponujący miejscami noclegowymi w domkach turystycznych oraz drugi – stałe sanitariaty, świetlica) nie posiadano dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów budowlanych,
- w 2 obiektach: (jeden kamping posiadający 22 domki turystyczne i pole namiotowe posiadające stałe sanitariaty, kuchnię turystyczną) nie uzyskano opinii Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego,
- właściciel innego pola namiotowego nie dysponował dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych.

Przedsiębiorcy nie posiadający wymaganych opinii tłumaczyli ten fakt działalnością sezonową, jak też brakiem budynków stałych przeznaczonych na usługi noclegowe.
Ustalono, że istnieje wymóg okresowych badań – co 5 lat – pod kątem sprawdzenia, czy dany obiekt utrzymany jest w należytym stanie i nadaje się do użytku.

3. Prawidłowość oznaczenia kontrolowanych obiektów wewnątrz i na zewnątrz

Placówki objęte kontrolą spełniały wymagania art. 44 ust.1 i 2 ustawy o usługach turystycznych.
Na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów uwidoczniono rodzaj i kategorię. W recepcjach udostępniono dane przedsiębiorcy z adresem, informacje o zakresie świadczonych usług, informacje o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.
W większości kontrolowanych obiektów opracowano i uwidoczniono regulaminy porządkowe.
Niepełne oznaczenie placówki na zewnątrz stwierdzono jedynie na 1 kempingu, gdzie nie podano pełnej nazwy firmy oraz formy prawnej.

4. Wykaz wymagań oraz cenniki usług

Nie ujawniono przypadku braku dostępu do wykazu wymagań, jakie kontrolowany obiekt winien spełniać.
Właściciele placówek opracowali i uwidocznili dla klientów cenniki usług (pełna oferta). Wyjątek stanowiło 1 pole namiotowe, gdzie brakowało wymaganego cennika.

5. Spełnienie wymagań co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług

Zagadnienie to zbadano w 5 obiektach, które uzyskały decyzje kategoryzacyjne.
Dokonany przegląd m.in. terenu, stanowisk obozowania, recepcji oraz urządzeń sanitarnych wykazał, że obiekty te spełniały wymagania dla nadanej kategorii. Nie wnoszono zastrzeżeń do zagospodarowania terenu, oświetlenia, zaopatrzenia w wodę pitną, usuwania nieczystości, stanu sanitarnego i porządkowego.
Na terenie obiektów znajdowały się stanowiska do przygotowania i spożycia posiłków oraz do zmywania naczyń.
Obiekty dysponowały ciepłą wodą, stanowiskami do poboru wody pitnej. Domki turystyczne były wyposażone w wodę i WC.
Recepcje w wydzielonych pomieszczeniach obsługiwane były przez osoby wykazujące się znajomością 2 języków obcych.
Zaznaczyć należy, że pozostałe obiekty objęte kontrolą spełniały minimalne wymagania dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wg wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8.08.2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. nr 142, poz.1190 ze zm.).

6. Spełnienie wymagań w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kontrole wykazały, że 2 obiekty nie spełniały wymagań dotyczących dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Były to:
• jeden kemping, który w ogóle nie został dostosowany do potrzeb klientów niepełnosprawnych,
• drugi kemping, w którym nie przygotowano stanowiska postojowego przy recepcji oraz nie dostosowano co najmniej jednego ustępu dla osób na wózku inwalidzkim.

7. Stan sanitarno – porządkowy i książeczki zdrowia

Nie wnoszono zastrzeżeń do stanu sanitarnego i porządkowego kontrolowanych placówek. Zarówno w budynkach sanitariatów, recepcji jak i na terenie zachowano czystość. Sanitariaty dezynfekowane, zaopatrzone w podstawowe środki czystości.
Obiekty dysponowały dużą ilością koszy na śmieci. Dbano o utrzymanie porządku na stanowiskach obozowania.
Zatrudniony personel posiadał zaświadczenia aktualnych badań lekarskich, zezwalających na podjęcie pracy.
Tylko na jednym campingu osoba zajmująca się obsługą klientów nie przedłożyła aktualnych wyników badań.

Wykorzystanie wyników kontroli

Wykazane nieprawidłowości dały podstawę do nałożenia 6 mandatów karnych kredytowanych o łącznej kwocie 1.200,-zł, za wykroczenia z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej, art.60’ § 4 pkt 2 i 3 Kw, art. 137 § 1 Kw.
Właścicieli placówek, w których stwierdzono stosowanie prawnie chronionych nazw rodzajowych „kemping” pouczono o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy o usługach turystycznych. W toku kontroli usunęli oni zastrzeżone nazwy.
Właściciel kempingu niezwłocznie uzupełnił oznaczenie na zewnątrz, a właściciel pola namiotowego zobowiązał się w dniu kontroli uzupełnić cennik.
O braku:
• aktualnych badań lekarskich pracownika campingu poinformowano właściwy terenowo Sanepid
• dokumentów, że obiekt spełnia wymagania budowlane i przeciwpożarowe powiadomiono właściwe miejscowo urzędy - Powiatowy Nadzór Budowlany i Komendę Państwowej Straży Pożarnej

Reasumując należy stwierdzić, że przedsiębiorcy nadal świadomie używają nazw rodzajowych prawnie chronionych, na stosowanie których winni uzyskać decyzję potwierdzającą, że spełniają w pełni wymagania kategoryzacyjne, określone w szczegółowych rozporządzeniach do ustawy o usługach turystycznych.
Zauważono również, że przedsiębiorcy stosują nazewnictwo „pole namiotowe”, a nie „pole biwakowe”, aby uniknąć obowiązku kategoryzacji obiektu. W ocenie tut. Inspektora pole namiotowe jest równoznaczne z polem biwakowym, bowiem jako obiekt hotelarski w ustawie o usługach turystycznych określono, iż jest to „ obiekt niestrzeżony, umożliwiający nocleg w namiotach”. Sama nazwa pole namiotowe wskazuje, iż obiekt taki jest polem biwakowym, a więc powinien podlegać obowiązkowi kategoryzacji.
Znaczne niedociągnięcia wystąpiły w odniesieniu do wymogu posiadania dokumentów potwierdzających, że obiekty spełniają wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne. Wpływ na taką sytuację ma fakt, iż są to obiekty sezonowe, w większości nie dysponujące bazą noclegową w budynkach stałych.