Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-06T22:01:39+02:00
Trybunał Konstytucyjny to organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, którego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu, z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją


Zakres działania Trybunału określa Konstytucja. Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego należy:
-orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją
-orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami
międzynarodowymi,
-orzekanie w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne
organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami
-rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
-rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa
-orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
-rozstrzyganie o przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej na wniosek Marszałka Sejmu i powierzanie Marszałkowi
Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej
-rozpatrywanie pytań prawnych skierowanych przez sądy
5 5 5