Odpowiedzi

2010-01-25T15:11:31+01:00
Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z

uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał

13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy -co wywołało kryzys
Fiasko polskiej polityki zagranicznej oparte głównie na sojuszu (współpracy) z

Fracją.
Kryzysy rządowe -1926r. początek roku.

- do objęcia władzy zmierzały stronnictwa prawicowe (oskarżeni o śmierć prezydenta

Narutowicza) i dążenie do dyktatury typu faszystowskiego

- stronictwa (politycy) lewicowi- niezadowoleni realizacją założeń demokracji

parlamentarnej (kraj wolny i sprawiedliwy).
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-25T15:23:24+01:00
A) wzrost niezadowolenia społeczeństwa spowodowany:
- pogorszeniem się koniunktury gospodarczej
- wzrostem bezrobocia i podwyżką cen
- spadkiem wartości złotego
b) pogorszenie się sytuacji politycznej w Polsce:
- niemożliwość stworzenia trwałej koalicji
- brak stabilności politycznej i ciągłe zmiany rządów
- sejmokracja (efekt konstytucji marcowej)
- powierzenie misji formowania rządu Wincentemu Witosowi (10.05.1926) było bezpośrednią przyczyną kryzysu politycznego. W skład rządu mieli wejść politycy koalicji centro-prawicowej Chjeno-Piasta
- duża część społeczeństwa wiązała z J. Piłsudskim nadzieje: partie lewicowe chciały rozszerzyć ustawodawstwo socjalne, partie chłopskie chciały przyśpieszenia realizacji reformy rolnej, ziemiaństwo liczyło na zahamowanie reformy rolnej, mniejszości narodowe liczyły ba ograniczenie władzy endecji i na równouprawnienie
c) pogorszenie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej w latach 1922 - 1926:
- układy w Rapallo i Locarno
- wybuch wojny celnej z Niemcami (1925) spowodował zachwianie bilansu handlowego Polski
- zawarcie układu o przyjaźni i neutralności między ZSRR a Niemcami (24.04.1926) wyrazem niezadowolenia obu państw z podpisania przez Polskę i Rumunię sojuszu (marzec 1926)
1 5 1