Odpowiedzi

2010-01-25T16:59:56+01:00
Gotówka, wyposażenie, samochody, komputery, sprzęt biurowy, nieruchomości

Troszkę dokładniej:
A AKTYWA TRWAŁE
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c urządzenia techniczne i maszyny
d środki transportu
e inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od jednostek pozostałych
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B AKTYWA OBROTOWE
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy
II Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b inne
2 Należności od pozostałych jednostek
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c inne
d dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


2010-01-25T19:41:02+01:00
Madzia2468 nie chce nikogo pouczać, ale ja się osobiście nie zgodzę z twoją odpowiedzią

AKTYWA TO WSZYSTKO CO WKŁADA NAM PIENIĄDZE DO PORTFELA metaforycznie oczywiście ;)
i jest wiele przykładów dobrych, ALE podałaś na wstępie czyli gotówka, wyposażenie, samochody, komputery, sprzęt biurowy, nieruchomości to wszystko są PASYWA!!!! no chyba, że sprzedasz za wiecej ale to się raczej nie zdarza żeby sprzedawać za więcej używane ;) no chyba, że antyk
teraz podam uzasadnienia czemu zaliczamy te rzeczy do pasywów :)

gotówka - inflacja, szczególnie w przypadku przetrzymywania dużych ilości gotówki + pomyślmy co moglibyśmy zrobić z tymi pieniędzmi gdyby zaczeły pracować

wyposażenie (komputery to też część wyposażenia) - błagam tego nie trzeba chyba wyjaśniac :) konserwacja to małe koszty, ale JAK MOŻNA NA TYM ZAROBIĆ?!?!?!?!?!

nieruchomości - dają nam zysk jeśli je wynajmujemy lub mamy dzięki nim inne korzyści majątkowe nie będę się rozpisywał bo to temat rzeka :) ale jeśli nic z nimi nie robimy to są to PASYWA

samochód - płacimy za paliwo, wymianę opon, konserwację, ew. parking + wysoki koszt zakupu, raczej nie ZARABIAMY na samochodzie, czyli PASYWA

pozdrawiam
2 1 2