Odpowiedzi

2010-01-25T18:05:40+01:00
Dane:
h = 20 m
Rozw.:
h = V₀t - gt²/2
t = V₀/g
wstawiamy to do pierwszego wzoru
h = V₀ × V₀/g - g×(V₀/g)²/2
h= V₀²/g - g×(V₀²/g²)/2
h= V₀²/g - V₀²/2g
sprowadzamy do wspólnego mianownika i mamy
h= 2V₀²/2g - V₀²/2g
h = V₀²/2g
V₀² = 2gh
V₀ = √2gh (po prawej stronie wszystko jest pod pierwiastkiem)
V₀ = √2×10[m/s²]×20m = √400m²/s² = 20m/s
2010-01-25T21:15:21+01:00
V=? h=20m g=10(m/s²)
Ep=Ek
m*g*h=m*v²/2
gh=v²/2
v=√2*g*h
v=√2*10(m/s²)*20m=20m/s
pozdro