Odpowiedzi

2010-01-25T18:18:40+01:00
Napisana przez proroków zapowiadała przyjście na świat zbawiciela Jezusa napisana w jezyku aremejskim i hebrajskim w ok V wieku przed nasza erą
8 3 8
  • Qbek
  • Początkujący
2010-01-25T18:24:42+01:00
Zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy) powstała w wyniku boskiego objawienia, ale jej treść została zafałszowana.Biblia była tłumaczona już w starożytności. Pierwsze przekłady Starego Testamentu dokonywane w III wieku p.n.e. służyły żydom mieszkającym poza Palestyną, jak też prozelitom (poganom nawracającym się na judaizm). Powstała wtedy Septuaginta, przekład z hebrajskiego na grecki, powstały w diasporze aleksandryjskiej. Ponadto, z racji tego, że po powrocie z wygnania babilońskiego w 538 roku, językiem powszechnie stosowanym przez Żydów stał się aramejski, dokonywano przekładów ksiąg biblijnych na ten język. Tak powstawały targumy, które były nie tyle dosłownym tłumaczeniem Biblii, lecz dość swobodną parafrazą wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami.
Po powstaniu chrześcijaństwa standardowym przekładem całej Biblii na łacinę, używanym w liturgii stała się Wulgata, przetłumaczona przez Hieronima w latach 382-406. Od II do VII wieku dokonano wielu innych przekładów m.in. na język syryjski (Peszitta), koptyjski, etiopski, gocki, ormiański i arabski. Dla ludów słowiańskich duże znaczenie miał dokonany w IX wieku przekład na język staro-cerkiewno-słowiański dokonany przez Cyryla i Metodego. W Średniowieczu oficjalną wersją kościelną Biblii była Wulgata. W latach reformacji Biblię (Wulgatę) zaczęto powszechnie przekładać na języki narodowe. W tym też okresie pojawiło się zainteresowanie tłumaczeniem Biblii nie z łaciny, lecz z języków oryginalnych. W świecie anglosaskim najpopularniejsza stała się protestancka Biblia Króla Jakuba, oparta na językach oryginalnych, charakteryzująca się dosłownością przy zachowaniu pięknego języka.
Obecnie (2009 r.) ludzkość używa 6909 języków ; 2479 z nich posiada przekład całości lub części Biblii. Aktualnym procesem tłumaczenia Biblii objęte jest 1998 języków, natomiast 2393 języków nie posiada w chwili obecnej dostępu do Biblii. Pierwszym zachowanym polskim przekładem był pochodzący z 1. połowy XV wieku Psałterz floriański. Kościół katolicki w Polsce, aż do XX wieku korzystał z Biblii Jakuba Wujka (1599), dla protestantów głównym źródłem była Biblia Gdańska (1632). Druga połowa XX wieku przyniosła kilkanaście przekładów bezpośrednio z języków oryginalnych. Wśród przekładów katolickich najbardziej popularna jest Biblia Tysiąclecia, która stała się oficjalnym przekładem liturgicznym. Polscy protestanci korzystają najczęściej z Biblii Warszawskiej.
9 2 9
2010-01-25T18:42:46+01:00
Słowo " Biblia " po grecku znaczy księgi. Biblia jest świętą księgą dwóch religii : judaizmu, czyli religii Żydów, oraz chrześcijaństwa. Żydzi uznają za natchnioną przez Boga tylko pierwszą, hebrajską część Pisma, tzw. Stary Testament, odrzucają zaś późne teksty greckie, zwane przez chrześcijan Nowym Testamentem. Główną ideą Starego Testamentu jest przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem. Nowy Testament opowiada o Jezusie z Nazaretu, który - jak wierzą chrześcijanie - jest Synem Bożym i Mesjaszem, zapowiedzianym w Starym Testamencie. To właśnie On przez swoją mękę i śmierć na krzyżu przypieczętował nowe przymierze, zawarte przez Boga już nie z jednym ludem, lecz otwarte dla wszystkich narodów i wszystkich ludzi, którzy zechcą je przyjąć. Styl biblijny sprawia wrażenie wielkiej prostoty. Ale ta prostota nie wyklucza bynajmniej kunsztowności. Zdania są krótkie, współrzędnie złożone, zwykle rozpoczynane spójnikiem. Często ich konstrukcją rządzi zasada paralelizmu ( tzn. są oparte na powtórzeniu bądź tych samych słów, bądź też form gramatycznych w symetrycznie zbudnowanych zdaniach, np. " Ktokolwiek przeleje krew ludzką, jego własna krew ma być przelana " ) Charakterystyczną cechą opowieści biblijnych jest ich fragmentaryczność. Narracja biblijna oświetla tylko jeden punkt - dalej zaś pełna jest mroków i półcieni. W biblii rzadko pojawiają się opisy. Biblia była pisana w trzech językach : hebrajskim, aramejskim i greckim. Biblia została spisana przez ludzi pod natchnieniem Boga. Apokalipsa świętego Jana jest najmłodszą księga biblii powstała w 90 roku I wieku. Św. Jan żył podczas prześladowań chrześcijan, został wygnany na wyspę Patmos, gdzie dostał objawienia o końcu świata , zaś najstarszą księgą jest księga rodzaju. NT - 27 ksiąg, ST - 46 ksiąg. Biblia to dzieło teandryczne ( czyli bosko-ludzkie ). Najstarsze elementy biblii pochodzą z XIII w. NT jest napisany w języku greckim ( oprócz ewangelii Mateusza ).
8 3 8