Odpowiedzi

2009-10-03T13:20:26+02:00
Zestaw1. .1.Omów rodzaje siatek kartograficznych i ich zastosowanie:
Odwzorowania kartograficzne
Przedstawienie wypukłej powierzchni Ziemi na płaszczynie powoduje zniekształcenia ze względu na nierozwijalnoć jej kulistej powierzchni. Metody matematycznych rozwišzań pozwalajš na przedstawienie siatki geograficznej na płaskiej powierzchni, ale bez jednoczesnego zachowania wiernoci powierzchni, kštów i odległoci. Na całej powierzchni mapy możliwe jest zachowanie wiernoci tylko jednego z tych elementów.
Siatka geograficzna, czyli układ równoleżników i południków wyobrażany na powierzchni Ziemi lub na globusie, po przeniesieniu na płaszczyznę tworzy siatkę kartograficznš. Sposób przedstawienia siatki geograficznej na płaszczynie nazywamy odwzorowaniem kartograficznym.
W zależnoci od elementu, którego wiernoć odwzorowanie zachowuje wyróżnia się odwzorowania: wiernoodległociowe
Wiernokštne wiernopowierzchniowe
umowne, które nie zachowujš wiernoci któregokolwiek z elementów, ale zniekształcenia sš niewielkie
Obraz siatki kartograficznej na mapie może się bardzo różnić. Zależy on od powierzchni, na którš geometrycznie rzutuje się fragment powierzchni Ziemi oraz od położenia tej powierzchni. Rzutowanie geometryczne dokonuje się na płaszczyznę lub powierzchnię bryły dajšcej się płasko rozwinšć.
Rodzaje odwzorowań wyróżnione ze względu na kształt i położenie powierzchni rzutu:
walcowe - siatka geograficzna z globu zostaje przeniesiona na styczny do niego walec
stożkowe - powierzchniš rzutowania jest stożek
płaszczyznowe - siatka przeniesiona jest na płaszczyznę
pochodne - powstajš z przekształcenia jednego lub kilku odwzorowań kartograficznych
W zależnoci od punktu przyłożenia powierzchni rzutowania, odwzorowania dzielimy na:
azymutalne - z punktem stycznym do bieguna,
poprzeczne - z punktami stycznymi do równika,
ukone - z punktem stycznym w innym miejscu niż równik i biegun.
Główne rodzaje siatek
4 5 4