Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T20:40:52+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Środki_stylistyczne << tu masz objaśnienia a środki to np.
* Aliteracja
* Anafora
* Apostrofa
* Elipsa
* Epifora
* Epitet
* Ironia
* Metafora
* Porównanie
* Przenośnia
* Przerzutnia
* Rym
* Rytm
* Synekdocha
* Wykrzyknienie
2 3 2
2010-01-25T20:52:07+01:00
1. Epitet - to tyle co określenie; określa cechę przedmiotu
albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu;
występuje najczęściej w postaci przymiotników,
2. Porównanie - estawia się ze sobą dwa zjawiska, z których
jedno służy określaniu drugiego za pomocą łączników :
jak, niby, jakby, niż,
3. Hiperbola -polega na powiększaniu
zjawisk , ich potęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska,
przedmiotu w sposób przesadny,
4. Anafora - zespół zdań zaczynających się od tych samych słów.
5. Peryfraza - polega na zastąpieniu danego
wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu.
6. Epifora - powtarzalność słów bez zwrotów kończących
poszczególne zdania.
7. Powtórzenie - dany element powraca wielokrotnie,
powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich
układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań.
8. Onomatopeja - naśladowanie za pomocą środków językowych,
zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości.
9. Metafora (przenośnia) - jest ona zespołem słów,
w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie
pozostałych; znaczenie przenośne jest różne od dosłownego.
10. Antyteza - polega na kształtowaniu wypowiedzi z elementów
znaczeniowo przeciwstawnych.
11. Zdanie parentetyczne - zdania wtrącone w nawias;
nie mieszczą się w wypowiedzi zasadniczej, ale mają istotne
znaczenie dla jej ogólnego sensu.
12. Pytanie retoryczne - pytanie niewymagające odpowiedzi.
13. Apostrofa - rodzaj metafory, w którym wyrazy pozostają ze sobą w
realnym związku, zastępuje się wtedy jeden wyraz przez
drugi
14. Inwokacja - mówimy o nim wtedy, gdy zestawiane są ze sobą wyrazy o
przeciwstawnym znaczeniu, wzajemnie wykluczającym się
15. Ożywienie - polega na przypisywaniu przedmiotowi
martwemu właściwości istot żywych – ludzi i zwierząt,
16. Uosobienie - polega na przypisywaniu rzeczom
martwym tylko cech człowieka; przedmioty, zjawiska,
rośliny oraz zwierzęta mogą zachowywać się, odczuwać
i wykonywać rozmaite czynności właściwe ludziom
17. Zdrobnienie - wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego
przyrostka mające znaczenie w jakimś sensie pomniejszone
18. Zgrubienie - wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego
przyrostka, mające w jakimś sensie powiększone,
wzmocnione znaczenie,

Napisałam Ci wszystkie które znam ;]
Proszę bardzo ;*
4 4 4
2010-01-25T20:52:58+01:00
1.epitet- określenie rzeczownika uwydatniające cechę opisywanego przedmiotu

2.oksymoron- zestawienie ze sobą wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu

3.eufemizm- złagodnienie określenia

4.hiperbola- wyolbrzymienie i przesadne uwypuklenie pewnych cech przypisywanych przedmiotom, spotęgowanie zjawisk

5.peryfraza- zastąpienie zwykłego określenia innym (szerszym, wielosłownym)

6.porównanie - zestawienie pojęć lub przedmiotów na podstawie ich podobieństwa za pomocą wyrazów: jak, jakby, podobnie, równie jak, niby, na kształt itp.

7.przenośnia- zestawienie wyrazów nadające im nową wartość semantyczną

8.topos- element tematyczny lub zbiór motywów powtarzających się w literaturze danego kręgu kulturowego.

9.symbol- znak, motyw, pojęcie użyte dla oznaczenia innego przedmiotu, wyrażenie treści głęboko ukrytych, niejasnych.

10.anafora- powtórzenie słów lub zestrojów słownych na początku każdego kolejnego wersu

11.epifora- powtórzenie słów lub zestrojów słownych na końcu każdego kolejnego wersu

12.gradacja- zestawienie słów w porządku rosnącej lub malejącej intensywności jakiejś cechy

13.archaizmy- wyrazy, które wyszły z użycia

14.prozaizmy- słowa z potocznego języka

15.neologizmy- nowe wyrazy, wyrażenia, zwroty charakterystyczne dla danego twórcy, przez niego utworzone

16.apostrofa- bezpośredni zwrot do adresata

17.elipsa- wprowadzenie niepełnych konstrukcji(brak jakiejś części zdania, można się domyślić jej znaczenia)

18.paralelizmy- układ zdań o takiej samej albo podobnej budowie

19. inwersja- szyk przestawny w zdaniu

20. alegoria- obraz, który w całości ma sens przenośny; jest jednoznaczny

1 5 1