Połączenie szeregowe rezystorów. Oblicz rezystancję zastępczą dla 5 żarówek (każda ma R= 5W).
Połączenie równoległe. Oblicz opór zastępczy dla 3 rezystorów (każdy R= 6W). Narysuj układ.
Zbuduj układ do pomiaru natężenia prądu i napięcia.
Praca i moc prądu elektrycznego. Def, wzory, jednostki. Oblicz opór żarówki o mocy 40 W dostosowanej do napięcia 220 V.
*W jakim czasie prąd elektryczny o natężeniu 2 A wykona pracę 120 kJ płynąc przez przewodnik o dł. 5 m i przekroju 1 mm2, wykonany z materiału o oporze właściwym 0,0001 Wm?

2

Odpowiedzi

2010-01-26T09:48:46+01:00
Zad1
Dane:
R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = R₅= 5 [Ω] w treści zadania są błędne oznaczenia jednostki oporu, jednostkę oporu (rezystancji) oznaczamy przez Ω
Rozw :
R = R₁ + R₂ + R₃ + R₄ + R₅ = 5Ω + 5Ω +5Ω + 5Ω + 5Ω = 25Ω

Zad2
Dane:
R₁ = R₂ = R₃ = 6 Ω
Rozw.:
1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃
1/R = 1/6 Ω+ 1/6 Ω + 1/6 Ω
1/R = 3/6 Ω
3R = 6 Ω
R = 2Ω
Rysunek do zadania w załączniku

ZAd3
Rysunek układu w załączniku

Zad 4
Wzory na pracę prądu elektrycznego
W = P×t
W = U×I×t
W = I²× R × t
W = U × Q
W = (U²/R) × t
Jednostką prądu elektrycznego jest 1 J (Dżul)
Inną jednostką prądu może być kWh
Przelicznik
1kWh = 1000 Wh = 1000W × 3600 s = 3600000 J

Moc prądu
P = W/t
P = U×I
P = I²× R
P = U²/R
Jednostką mocy jest W (Wat)
kW = 1000 W
MW = 1000000 W

Zad 5
Dane:
P = 40 W
U = 220 V
Rozw.:
P = U×I
I = U/R
wstawiamy to do wzoru pierwszego i mamy
P = U × U/R
P = U²/R
R = U²/ P = (220V)² / 40 W = 1210 Ω

Zad 6
I = 2A
W = 120 kJ = 120 000J
l =5 m
s = 1mm² = 0, 000001m²
ρ = 0,0001Ωm
Rozw.:
R = ρ × l/s = 0,0001Ωm × 5m / 0, 000001m² = 500 Ω
W = I²× R × t
t = W / ( I²× R) = 120 000J / (2A)²× 500 Ω = 60 s
Jeżeli rysunki nie dojdą w załączniku to wyślij mi swojego maila i Ci je wyślę mailem. Piszę o tym dlatego że nie raz załączniki na tej stronie nie chcą dochodzić
Pozdrawiam1 5 1
2010-01-26T10:02:30+01:00
Połączenie szeregowe rezystorów
Rz - opornośc zastępcza = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 = 5 razy 5 = 25 omów
połączenie równoległe rezystorów
1/Rz = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2
Rz = 2/1 = 2 omy
Praca i moc prądu elektrycznego
W - praca prądu elektrycznego = UIt
U - napięcie
I - natężenie prądu
t - czas przepływu prądu
Praca prądu elektrycznego , przepływającego przez przewodnik jest równa iloczynowi napięcia, natężenia prądu i czasu przepływu prądu
jednostką pracy prądu elektrycznego jest VAs = Ws = 1J
moc prądu elektrycznego
Moc prądu elektrycznego jest iloczynem napięcia i natężenia prądu
P - moc = UI
U - napięcie
I - natężenie prądu
jednostka mocy jest VA = W
oporność żarówki
P - moc = 40W
U - napięcie = 220 V
P = U do kwadratu dzielone przez R
R = U do kwadratu dzielone przez P = 48400/40 = 1210 omów
*
I - natężenie prądu
W - praca = 120kJ = 120000J
l - długość przewodnika = 5 m
s - przekrój poprzeczny przewodnika = 1 mm kwadratowy = 0,000001 m kwadratowego
δ - oporność właściwa = 0,0001 Wm
R - oporność = δl/s = 0,0001 razy 5/0,000001 = 0,0005/0,000001 = 500 omów
W - praca = I do kwadratu razy R razy t
t = W/ I do kwadratu razy R = 120000/4 razy 500 =
= 120000/2000 = 60 s

1 5 1