Odpowiedzi

2010-01-25T22:15:07+01:00

......................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
.....................................
(miejscowość i data)PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ


Pan(i) ........................................
zamieszkały/a ..........................................
Niniejszym przedłużam z Panem(ią) dotychczasową umowę o pracę zawartą na czas określony do dnia ......................... na dalszy okres, tj: od dnia ............................. do dnia ........................................ Dotychczasowe warunki pracy i płacy nie ulegają zmianie.

Wyrażam zgodę: ..........................


data i podpis pracownika podpis
pracodawcy lub upoważnionego
pracownika
........................................