Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T08:22:58+01:00
Polityka monetarna.
Firmy chcą dokonywać inwestycji a więc muszą zaciągać kredyty, zgłaszają więc pobyt na fundusze kredytowe. Z drugiej strony, gospodarstwa domowe nie konsumują w całości swoich dochodów, lecz część z nich oszczędzają. Te oszczędności składane w bankach i innych instytucjach finansowych tworzą podaż funduszy kredytowych. ...
Możemy więc wykreślić krzywą popytu na kredyty( fundusze kredytowe) i krzywą podaży kredytów ( funduszy kredytowych). Na osi poziomej oznaczamy wielkośc kredytów, a na osi pionowej stopę procentową. Krzywa popytu na kredyty jest nachylona ujemnie, gdyż spadkowi ceny kredytu towarzyszy wzrost wielkości popytu na kredyty. Oczywiście, jeśli cena rośnie, to zainteresowanie kredytami maleje.Zmiana warunków gospodarczych wpływa na popyt na kredyty i jeśli na przykład rośnie dochód narodowy, to rośnie także popyt na kredyty, co ilustrujemy przesunięciem krzywej popytu na prawo. . Manipulując wymienionymi narzędziami polityki monetarnej prowadzi on do wzrostu lub spadku podaży kredytów, co graficznie można przedstawić przesuwając krzywą podaży. Polityka monetarna to polityka która polega na wpływaniu przez bank centralny na wielkość podaży pieniądza w gospodarce. Inaczej mówiąc, bank centralny określając stopę redyskontową i stopę rezerw obowiązkowych oraz przeprawadzając operację otwartego rynku decyduje o podaży kredytów na rynkach finansowych, a tym samym wyznacza pożądaną podaż pieniądza w gospodarce. Prowadzi to do wyznaczania stopy procentowej w równowadze.
Ekspansywna polityka monetarna polega na takim wykorzystaniu narzędzi polityki monetarnej, które prowadzi do zwiększenia podaży kredytów, a więc do zwiększenia podaży pieniądza w gospodarce.
Restrykcyjna polityka monetarna polega na takim wykorzystaniu narzędzi polityki monetarnej , które prowadzi do zmniejszenia podaży kredytów, a więc do zmniejszenia podaży pieniądza w gospodarce.
Konsekwencje stosowania polityki monetarnej.... Jeżeli bank centralny realizuje ekspansywną politykę monetarną, to otrzymamy wzrost inwestycji może doprowadzić poprzez mnożnikowe oddziaływanie na zagregowany popyt do wzrostu produkcji wyłącznie w gospodarce znajdującej sie w depresji. W gospodarce , w której osiągnięto pełne zadowolenie , jedynym skutkiem zwiększenia inwestycji będzie inflacja. Jeśli natomiast w gospodarce jest pewne bezrobocie, to wzrostowi inwestycji towarzyszyć będzie zarówno wzrost produkcji , jak i rosnące ceny.
Trudno ocenić czy polityka monetarna jest dobra , gdyż jej skutecznośc zależy od warunków, w jakich jest stosowana.
1 5 1