Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T16:12:39+01:00
Po polsku:
Technika (z gr. technē, sztuka, umiejętność) - w znaczeniu ogólnym - całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi.

Podziału techniki można dokonać biorąc pod uwagę dziedzinę zastosowania - na przykład technika budowy maszyn, górnicza, medyczna, rolnicza. Technika jest ściśle związana z produkcją. Wraz z rozwojem techniki oraz postępem nauki nastąpiło rozszerzenie pojęcia techniki na nauki techniczne (między innymi maszynoznawstwo, materiałoznawstwo). Wiedza o sposobach przetwarzania surowców i wytwarzania wyrobów jest nazywana technologią. Działalnością badawczą w dziedzinie techniki zajmują się nauki techniczne i inżynieria. Tak zdefiniowana technika stanowi zasadniczy składnik cywilizacji i kultury.

Po niemiecku:
Technik (ab Gr. Techn, Kunst, Fähigkeit) - im allgemeinen - alle Maßnahmen und Aktivitäten, die unter der menschlichen Tätigkeit mit der Produktion von materiellen Gütern verbunden sind, sowie Regeln für ihre Verwendung.

Sharing Techniken gemacht werden kann unter Berücksichtigung der Bereich der Anwendung - zum Beispiel die Technik der Baumaschinen, Bergbau, Medizin, Landwirtschaft. Technik ist eng mit der Produktion zusammen. Als Technologie-und den Fortschritt der Wissenschaft war die Erweiterung des Begriffs der Technik in den Ingenieurwissenschaften (einschließlich Mechanik, Physik). Wissen, wie die Verarbeitung von Rohstoffen und die Herstellung wird als Technologie. Die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Technik in den Ingenieurwissenschaften und Technik beteiligt. Definiert als die Technik ist ein wesentlicher Bestandteil der Zivilisation und Kultur.