Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T20:10:11+01:00
Morze
L. POJ
M. MORZE
D. MORZA
C. MORZU
B. MORZE
N. MORZEM
MSC. MORZU
W.MORZE

zeszyt
l.poj
M. ZESZYT
D. ZESZYTU
C. ZESZYTOWI
B. ZESZYT
N. ZESZYTEM
MSC. ZESZYCIE
W. ZESZYCIEmorze
l.mn
M. MORZA
D. MÓRZ
C. MORZOM
B. MORZA
N. MORZAMI
MSC. MORZACH
W. MORZA

zeszyt
l.poj
M. ZESZYTY
D. ZESZYTÓW
C. ZESZYTOM
B. ZESZYTY
N. ZESZYTAMI
MSC. ZESZYTACH
W. ZESZYTY
11 4 11
2010-01-26T20:11:09+01:00
M morze ,zeszyt,zeszyty,morza
D morza ,zeszytu,zeszytów,mórz
C morzu ,zeszytowi,zeszytom,morzom
B morze,zeszyt,zeszyty,morza
N z morzem ,z zeszytem,z zeszytami,z morzami
Msc o morzu,o zeszycie,o zeszytach,o morzach
W morze!zeszyt!zeszyty!morza!
3 3 3
2010-01-26T20:14:55+01:00
L.poj.

M. morze
D. morza
C. morzu
B. morze
N. (z) morzem
Ms.(o) morzu
W. morze

l.mn.

M.morza
D. mórz
C. morzom
B. morza
N. (z) morzami
Ms. (o) morzach
W. morza


l.poj

M. zeszyt
D. zeszytu
C. zeszytowi
B. zeszyt
N ( z ) zeszytem
Ms. (o ) zeszycie
W. zeszycie

l.mn.

M. zeszyty
D. zeszytów
C. zeszytom
B. zeszyty
N. (z) zeszytami
Ms. (o) zeszytach
W. zeszyty
5 3 5