Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T20:23:38+01:00
Kompetencje prezydenta
1 Funkcja arbitrażu
- wiąże się z zorganizowaniem i personalnym ukształtowaniem pozostałych władz, ale także umożliwia hamowanie działań tych władz
2 Władza nad stosunkami zagranicznymi
- kierowanie stosunkami z państwami i organizacjami międzynarodowymi należą do RM
- kompetencje prezydenta w sprawach zagranicznych muszą znajdować podstawę konstytucyjną
- w zakresie polityki zagranicznej współdziała z premierem i właściwym ministrem
- jest najwyższym przedstawicielem RP oraz reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych
- stoi na straży suwerenności i integralności terytorialnej państwa
3 Kompetencje prezydenta w sprawach zagranicznych
- reprezentowanie państwa w stosunkach zewnętrznych
- podejmowanie decyzji personalnych- mianuje i odwołuje przedstawicieli RP w innych państwach oraz przy organizacjach międzynarodowych
- ratyfikacja umów międzynarodowych
- postanawianie o stanie wojny gdy sejm nie może zebrać się na posiedzenie
4 Ratyfikacja umów międzynarodowych
potwierdzeni w imieniu państwa umowy międzynarodowej już zawartej przez RM.
- Stanowi konieczny warunek nabrania przez te umowy mocy obowiązującej
- Umowy wymagające ratyfikacji
a) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych
b) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich, określonych w konstytucji
c) członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych
d) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym
e) spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy
- ratyfikacja umowy międzynarodowej pozwala na opublikowanie w dzienniku Ustaw
- ratyfikacja wymaga kontrasygnaty
- ratyfikacja nie jest obowiązkiem prezydenta
5 Obronność i bezpieczeństwo państwa
- prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
- w czasie pokoju zwierzchnictwo sprawuje minister obrony narodowej
- prezydent powołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego jako organ doradczy w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa
- prezydent mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców sił zbrojnych
- nadaje 1 stopień oficerski i stopnie generalskie
6 Sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa państwa
- gdy sejm nie może zebrać się na posiedzenie postanawia o stanie wojny
- na czas wojny na wniosek premiera mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych
- na wniosek premiera zarządza całkowitą lub częściową mobilizację sił zbrojnych do obrony państwa
7 Stanowienie prawa
- w okresie stanu wojennego może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, wymaga to kontrasygnaty po zebraniu się sejmu
- może wydawać akty podustawowe
a) rozporządzenia- na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawy
b) zarządzenia- mają charakter wewnętrzny i mogą wiązać jedynie jednostki organizacyjne podległe prezydentowi
8 Kompetencje tradycyjne
- prawo łaski
- nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
- nadawanie orderów i odznaczeń

Prezydent RP wybierany jest na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych, ponownie może być wybrany tylko raz. Kandydat musi mieć ukończone 35 lat, korzystać z pełni praw wyborczych, być obywatelem polskim oraz zostać zgłoszonym przez minimum 100 tys. obywateli. W wyborach prezydencki obowiązuje system większościowy o charakterze bezwzględnym, tzn. zwycięzcą zostaje kandydat, który uzyskał ponad 50% ważnych głosów. Jeżeli żaden nie przekroczył tego progu, po 14 dniach przeprowadza się drugą turę głosowania, w której udział biorą dwaj kandydaci z największą ilością głosów w pierwszej turze.
9 3 9
2010-01-26T20:25:53+01:00
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. na pięcioletnią kadencje.


kompetencje w zakresie:
-spraw zagranicznych
-zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi
-do rządy
-do władzy sądowniczej
5 5 5