Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T10:08:21+01:00
Czasy Napoleońskie pozostawiły trwały ślad w dziejach Europy, a nawet świata. Trwające przez lata wojny pochłonęły wiele ofiar i przyniosły zniszczenia. Rozpowszechniły się jednak idee równości ludzi i praw obywatelskich. Władcy nie byli w stanie ich zniszczyć. W późniejszych latach inspirowały one ludy Europy do walki o wyzwolenie spod władzy monarchy i szlachty. Walka z
Napoleonem umocniła poczucie wspólnoty narodowej w krajach rozbitych politycznie. Przekonanie o jedności szczególnie było widoczne wśród Niemców i Włochów, których ojczyzny były podzielone na wiele państw i państewek. Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji na drodze wojskowego zamachu stanu. Wykorzystał swoją popularność, zdobytą dzięki zwycięstwom wojennym we Włoszech. Napoleon sprawując władzę jako pierwszy konsul , a następnie cesarz, usprawnił administrację, wprowadził nowe prawa ( kodeks Napoleona). Dzięki odniesionym zwycięstwom Francja poszerzyła granice i zmusiła do uległości większość dotychczasowych przeciwników. W wyniku wojen napoleońskich powstał system państw
uzależnionych od Francji. Na ich tronach zasiadali członkowie rodziny Napoleona lub zasłużeni wojskowi. W państwach podbitych przez Napoleona wprowadzono prawa wzorowane na Francuskich. Wojny napoleońskie, mino zniszczeń, wywarły pozytywny wpływ na dzieje Europy. Upowszechniły idee wolności i równości, pobudziły społeczeństwa do walki o zniesienie starego ustroju, a w niektórych krajach ( Niemcy, Włochy) także o zjednoczenie.


Francja stała się państwem policyjnym
policja ingerowała w sprawy życia publicznego i osobistego obywateli
zniesiono wolność pracy ( pozostało kilka czasopism)
cenzurze podlegały książki i podręczniki

Poświęcał wiele uwagi stabilizacji sytuacji ekonomicznej, ponieważ uważał, że zapewni to ład wewnętrzny. W 1800 otwarto Bank, Francji, który stabilizował pozycje waluty.
zaczął rozwijać się handel (otwarcie rynków zbytu, opieka nad kupcami, zamówienia rządowe)
doprowadził do rozwoju manufaktury i fabryk
zahamowanie inflacji
poprawił sytuacje gospodarczą
zagwarantował chłopom własność ziem zdobytej podczas rewolucji
robotnik i rzemieślnikom zakazano strajków i zrzeszania się - mieli ograniczony udział w polityce
znormalizował sytuacje z kościołem katolickim ( Pius VII w zawartym konkordacie uznał konfiskatę i sprzedaż majątku kościelnego, nowy podział diecezji, a także prawo 1 konsula do wysuwania kandydatów na biskupów)
wprowadził 4 kongresy regulujące prawo cywilne, handlowe i karne
kodeks prawa cywilnego -stał się najważniejszym (wolność osobista i wyznania i równość obywateli)
własność prywatna została objęta obroną państwa
wprowadzenie swobody działań gospodarczych
5 3 5