1.Jakie były przyczyny stopniowego zaniku tolerancji w Rzeczypospolitej ?
a)Nasilona działalność kontrreformacyjna kościoła katolickiego
b) Napływające wiadomości o walkach religijnych w Europie Zachodniej.
c) Fakt,że Polacy przez kilkadziesiąt lat toczyli ciągłe wojny z innowiercami(Szwedzi-protestanci Turcy-mahometanie Rosjanie i Kozacy-prawosławni).

2.Na podstawie podanych opisów odgadnij jakich dotyczą pojęć:
a)dokument,który gwarantuje wypłacenie okazicielowi danej kwoty przez wystawcę.
b)ręczny system wytwórczy oparty na podziale pracy
c)Zlecenie różnym osobom wykonywania poszczególnych elementów wyrobu.

3.Zaznacz zdanie prawdziwe
a) dzięki rozwojowi handlu w epoce kolonialnej gospodarka nabrała charakteru globalnego
b)Zmiana techniki produkcji nie wpłynęła na zasady sprzedaży
c)Specjalizacja krajów kolonialnych w jednym rodzaju upraw zapewniała sobrobyt ich mieszkańcom

1

Odpowiedzi

2010-01-27T16:41:20+01:00