Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T17:26:15+01:00
Siła - F= m×g
gęstość - d = m÷v
prędkość - V = s÷t
przyspieszenie - a = (delta)v ÷ (delta) t
ciśnienie - p = Fn ÷ s
praca - W = P×t lub W = F×s
moc - P = w÷t
energia - Ep = m×p×h oraz Ek = mv₂ ÷ 2
siła wyporu - Fw= d×g×V
natężenie - I= q÷t
opór elektryczny- R= u÷i
siła elektrodynamiczna - F= B×I×L

Więcej nie znam :D
9 3 9
2010-01-27T18:19:31+01:00
Fw=F₁+F₂ siła wypadkowa = suma sił składowych o tym samym kierunku lub równoważących się
Fw=F₁-F₂ siła wypadkowa = różnica sił składowych o różnych kierunkach
M=F*r moment siły = ramię działania tej siły * wartość siły
[M]=N*m moment siły oznaczamy mnożąc N razy m
F₁*r₁=F₂*r₂ warunek równowagi dźwigni dwustronnej i jednostronnej i bloczka nieruchomego
F=Q/2 siła wypadkowa
V=S/t prędkość = droga/czas
a=ΔV/t przyspieszenie = zmiana prędkości podzielić przez czas
a=Fw/m druga zasada dynamiki, przyspieszenie
Fw=m*a dynamiczny pomiar siły
Q=m*g ciężar ciała = masa ciała razy przyspieszenie grawitacyjne(9,81m/s²)
Fw=0N pierwsza zasada dynamiki
Fa=-Fb trzecia zasada dynamiki
p=m*V zachowanie pędu, pęd ciała = masa ciała razy prędkość ciała
[p]=kg*m/s pęd ciała oznaczany jest mnożąc kg razy m/s
T=1/f okres obiegu = 1 dzielone przez częstotliwość
f=1/T częstotliwość = 1 dzielone przez okres obiegu
[f]=1/s=Hz (herc) częstotliwość oznacza się dzieląc 1 przez drogę
l=2πr długość okręgu = 2 razy liczba PI (3,14) razy ramię
T=f*N tarcie = współczynnik tarcia razy niuton
F=G*[(m₁*m₂)/r²] prawo powszechnego ciążenia = współczynnik grawitacji (6,67) razy (iloczyn mas obu ciał dzielone przez promień do kwadratu)
W=F*S praca (w dżulach) = siła razy przemieszczenie ciała
[J]=N*m pracę oznacza się mnożąc niuton razy metr
P=W/t moc (w watach) = praca dzielona przez czas
[W]=J/s moc oznacza się dzieląc dżul przez sekundę
Ep=mgh energia potencjalna grawitacji (w dżulach) = masa ciała razy przyspieszenie grawitacyjne razy wysokość
Ek=(mv²)/2 energia kinetyczna = (masa razy prędkość do kwardatu) dzielone przez 2

mam nadzieję że pomogłam :)
10 4 10