Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T19:04:58+01:00
Rentowność hotelu
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych mierników jego sprawności. Powstaje w efekcie zsumowania zarówno wyników zwyczajnych (a więc pochodzących z celowo podejmowanych przez firmę działań), jak i wyników nadzwyczajnych (powstałych wskutek nieprzewidywalnych zdarzeń).
Wynik finansowy może być dodatni - wówczas nazywany jest zyskiem, a przedsiębiorstwo takie określane jest jako rentowne. W przypadku powstania ujemnego wyniku finansowego mówimy o stracie, a przedsiębiorstwo takie określamy jako deficytowe.
Powstanie straty nie oznacza, że firma rozwija się nieprawidłowo: przed sformułowaniem takiej tezy należy dokładnie zbadać, co stało się powodem takiego wyniku. Może się na przykład zdarzyć, że firma wygenerowała stratę w wyniku operacji księgowych. Z drugiej strony zysk netto może być pochodną wyższych przychodów finansowych, przy spadającej rentowności działalności podstawowej.
Termin rentowność jest związany z pojęciem renta, które w znaczeniu ekonomicznym oznacza regularnie otrzymywany dochód z kapitału, majątku (np. z papierów wartościowych, z wydzierżawionej ziemi), nie wymagający pracy właściciela.
W warunkach gospodarki rynkowej, przy wzrastającej konkurencji krajowej i zagranicznej, przedsiębiorstwa coraz częściej odczuwają konieczność dokonywania analizy finansowej. Analiza finansowa wskazuje skutki ekonomiczne wcześniej podjętych decyzji oraz służy ich ocenie, a tym samym wskazuje kierunek przyszłych działań. Umożliwia także przystosowywanie się do coraz bardziej złożonych warunków gospodarowania. Jednym z głównych celów analizy finansowej jest badanie osiąganej rentowności na tle istniejących w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu warunków.
Wskaźniki rentowności.
Rentowność jest ujmowana jako osiąganie dodatniej wartości wyniku finansowego (przychody i zyski nadzwyczajne przewyższają koszty i straty nadzwyczajne). W przypadku zysku nazywamy je wskaźnikami zyskowności (gdy strata - deficytowości).
To relacja zysku (lub straty) w relacji do elementu Y. Może to być zysk na podstawowej działalności operacyjnej, działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, gospodarczej, brutto, netto, dywidenda, zyski szczegółowe (np. na sprzedaży konkretnego produktu). Mogą to być zasoby majątkowe, kapitał (i jego elementy), przychody, koszty, zasoby osobowe. Ile trzeba zaangażować Y by otrzymać jedną jednostkę badanego zysku.
W teorii analizy finansowej najczęściej spotykaną definicją rentowności jest rozumienie jej jako zjawiska osiągania przychodów przewyższających koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Analiza rentowności stanowi jedną z najważniejszych części analizy finansowej hotelu. Wynika to z dużego znaczenia rentowności w kompleksowej ocenie pracy hotelu. Rentowność spełnia w niej rolę syntetycznego miernika, który pozwala na ocenę efektów pracy wszystkich odcinków działalności hotelu. Celem działalności przedsiębiorstwa jest zatem osiągnięcie maksymalnego zysku i wynikającej z tego rentowności.


Na rentowność hotelu wpływa szereg czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od niego. Określa się je jako czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pomiędzy nimi występują liczne powiązania, które mogą wzmocnić lub osłabić siłę ich oddziaływania na wyniki finansowe hotelu, a oddziaływanie to może być inne w długim i w krótkim okresie.
Do wewnętrznych czynników, kształtujących rentowność hotelu, należą te obszary działalności przedsiębiorstwa, które przynajmniej w dużym stopniu zależą od decyzji własnych:
· wartość i struktura majątku
· struktura kapitałów i zobowiązań
· płynność środków
· sprawność w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
· rozwój sprzedaży i usług
· organizacja hotelu
· kwalifikacje pracowników
Kolejne czynniki wewnętrzne wpływające na rentowność jednostki gospodarczej to: rozwój sprzedaży, organizacja procesu produkcji i kwalifikacje pracowników. Są one bardzo ważne w procesie osiągania zysku, lecz nie ma odgórnie określonych norm dotyczących zarządzania nimi. Dla każdej firmy istnieją inne optymalne zastosowania tych czynników.
Czynniki zewnętrzne kształtujące rentowność hotelu dzielimy na:
· makroekonomiczne - wynikające ze stanu całej gospodarki, to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itd.
· sektorowe - charakteryzujące stan sektora (branży, gałęzi), do którego należy przedsiębiorstwo.

Hotel i jego gastronomia oraz dodatkowe atrakcje powinny sprostać wymogom gości o różnych gustach i potrzebach.
Można to zrealizować jedynie poprzez zrozumienie tych potrzeb i dostosowanie do nich formy obsługi i rodzaju serwowanych posiłków.
Przeciętny gość hotelowy poszukuje oryginalności i możliwości poznania w krótkim czasie lokalnych tradycji kulinarnych, spokoju, relaksu oraz pobytu pośród miłego i kompetentnego personelu.
O rentowności hotelu decydują ilości sprzedanych noclegów a gastronomia jest dopełnieniem, które w dużym stopniu decyduje o kolejnych pobytach zadowolonych gości.
Najczęściej gość hotelowy swój pobyt rozpoczyna w godzinach wieczornych i rozpoczyna kolacją a kończy śniadaniem następnego dnia.
Świadczy to o tym , że na opinię gościa o hotelu, jego pozytywnym lub negatywnym wrażeniu, decyduje tylko 1 doba.


Istnieje kilka klasycznych sygnałów, świadczących o spadającej sile finansowej hotelu i zagrożeniu jego prawidłowego rozwoju.
· Zmniejszenie przychodów
W warunkach inflacji spadek przychodów jest zjawiskiem niepokojącym, świadczącym o możliwości utraty przez hotel części rynku lub grupy klientów. Należy jednak zwrócić uwagę na takie możliwości wytłumaczenia spadku przychodów, jak sezonowość przychodów ze sprzedaży czy odłożona w czasie zapłata za realizowany właśnie kontrakt o dużej wartości. Ponadto konieczne jest przeanalizowanie nie tylko przychodów za dany okres, ale i wypracowanych w okresie, który stanowi dla nas punkt odniesienia. Może się zdarzyć, że np. rok wcześniej przychody były wyjątkowo wysokie z uwagi na wyjątkowy sezon turystyczny.
· Szybki przyrost kosztów
Wzrost kosztów jest zjawiskiem niepokojącym, szczególnie przy zdecydowanie niższej dynamice przychodów. Należy przeanalizować ,gdzie i na jakim poziomie nastąpił przyrost kosztów oraz ocenić, jakie czynniki spowodowały tę sytuację.
· Spadek zysku
Spadający zysk jest kolejnym sygnałem, świadczącym o pogarszającej się sytuacji finansowej. Powstanie straty jest już zjawiskiem niebezpiecznym - szczególnie, jeśli hotel notuje ujemny wynik przez kilka czy kilkanaście miesięcy, a towarzyszy temu spory udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności (może to w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do niewypłacalności).
· Zwiększone zapotrzebowanie na kredyt
Hotel nie może poradzić sobie z finansowaniem bieżącej działalności, więc zaciąga drogie pożyczki krótkoterminowe. W przypadku nieregularnej spłaty zobowiązań znacznie powiększają się koszty finansowe (konieczność zapłaty wyższych odsetek).
· Wyprzedaż majątku trwałego
Taka operacja świadczy o problemach hotelu, choć czasem może być rezultatem reorganizacji firmy i zwiększaniem rentowności (w takich przypadkach warto zwrócić uwagę na komentarze i artykuły w prasie).
· Zaleganie z płatnościami
Nieterminowe regulowanie należności podatkowych czy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie tylko dowodzi utraty płynności hotelu, ale i naraża je na dodatkowe koszty (w postaci karnych odsetek). Podobnie niepokojącym zjawiskiem są opóźnienia w wypłatach dla pracowników.
Istotnym czynnikiem każdej działalności gospodarczej są zasoby ludzkie, z którymi związane są takie wielkości jak stan zatrudnienia, zaangażowany czas pracy oraz ponoszone koszty pracy.
Rentowność pracy jest formą efektu finansowego (zysku lub straty) przedsiębiorstwa wypracowanego (wygospodarowanego) przez jednego zatrudnionego. Rosnąca wielkość wskaźnika rentowności pracy stanowi wyraz osiągniętego postępu w efektywności gospodarowania czynnikiem pracy. Zasoby osobowe decydują o osiąganych efektach gospodarowania poprzez wydajność i rentowność pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.
2010-01-27T20:36:36+01:00
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych mierników jego sprawności. Powstaje w efekcie zsumowania zarówno wyników zwyczajnych (a więc pochodzących z celowo podejmowanych przez firmę działań), jak i wyników nadzwyczajnych (powstałych wskutek nieprzewidywalnych zdarzeń).
Wynik finansowy może być dodatni - wówczas nazywany jest zyskiem, a przedsiębiorstwo takie określane jest jako rentowne. W przypadku powstania ujemnego wyniku finansowego mówimy o stracie, a przedsiębiorstwo takie określamy jako deficytowe.
Powstanie straty nie oznacza, że firma rozwija się nieprawidłowo: przed sformułowaniem takiej tezy należy dokładnie zbadać, co stało się powodem takiego wyniku. Może się na przykład zdarzyć, że firma wygenerowała stratę w wyniku operacji księgowych. Z drugiej strony zysk netto może być pochodną wyższych przychodów finansowych, przy spadającej rentowności działalności podstawowej.
Termin rentowność jest związany z pojęciem renta, które w znaczeniu ekonomicznym oznacza regularnie otrzymywany dochód z kapitału, majątku (np. z papierów wartościowych, z wydzierżawionej ziemi), nie wymagający pracy właściciela.
W warunkach gospodarki rynkowej, przy wzrastającej konkurencji krajowej i zagranicznej, przedsiębiorstwa coraz częściej odczuwają konieczność dokonywania analizy finansowej. Analiza finansowa wskazuje skutki ekonomiczne wcześniej podjętych decyzji oraz służy ich ocenie, a tym samym wskazuje kierunek przyszłych działań. Umożliwia także przystosowywanie się do coraz bardziej złożonych warunków gospodarowania. Jednym z głównych celów analizy finansowej jest badanie osiąganej rentowności na tle istniejących w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu warunków.
Wskaźniki rentowności.
Rentowność jest ujmowana jako osiąganie dodatniej wartości wyniku finansowego (przychody i zyski nadzwyczajne przewyższają koszty i straty nadzwyczajne). W przypadku zysku nazywamy je wskaźnikami zyskowności (gdy strata - deficytowości).
To relacja zysku (lub straty) w relacji do elementu Y. Może to być zysk na podstawowej działalności operacyjnej, działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, gospodarczej, brutto, netto, dywidenda, zyski szczegółowe (np. na sprzedaży konkretnego produktu). Mogą to być zasoby majątkowe, kapitał (i jego elementy), przychody, koszty, zasoby osobowe. Ile trzeba zaangażować Y by otrzymać jedną jednostkę badanego zysku.
W teorii analizy finansowej najczęściej spotykaną definicją rentowności jest rozumienie jej jako zjawiska osiągania przychodów przewyższających koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Analiza rentowności stanowi jedną z najważniejszych części analizy finansowej hotelu. Wynika to z dużego znaczenia rentowności w kompleksowej ocenie pracy hotelu. Rentowność spełnia w niej rolę syntetycznego miernika, który pozwala na ocenę efektów pracy wszystkich odcinków działalności hotelu. Celem działalności przedsiębiorstwa jest zatem osiągnięcie maksymalnego zysku i wynikającej z tego rentowności.


Na rentowność hotelu wpływa szereg czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od niego. Określa się je jako czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pomiędzy nimi występują liczne powiązania, które mogą wzmocnić lub osłabić siłę ich oddziaływania na wyniki finansowe hotelu, a oddziaływanie to może być inne w długim i w krótkim okresie.
Do wewnętrznych czynników, kształtujących rentowność hotelu, należą te obszary działalności przedsiębiorstwa, które przynajmniej w dużym stopniu zależą od decyzji własnych:
· wartość i struktura majątku
· struktura kapitałów i zobowiązań
· płynność środków
· sprawność w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
· rozwój sprzedaży i usług
· organizacja hotelu
· kwalifikacje pracowników
Kolejne czynniki wewnętrzne wpływające na rentowność jednostki gospodarczej to: rozwój sprzedaży, organizacja procesu produkcji i kwalifikacje pracowników. Są one bardzo ważne w procesie osiągania zysku, lecz nie ma odgórnie określonych norm dotyczących zarządzania nimi. Dla każdej firmy istnieją inne optymalne zastosowania tych czynników.
Czynniki zewnętrzne kształtujące rentowność hotelu dzielimy na:
· makroekonomiczne - wynikające ze stanu całej gospodarki, to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itd.
· sektorowe - charakteryzujące stan sektora (branży, gałęzi), do którego należy przedsiębiorstwo.

Hotel i jego gastronomia oraz dodatkowe atrakcje powinny sprostać wymogom gości o różnych gustach i potrzebach.
Można to zrealizować jedynie poprzez zrozumienie tych potrzeb i dostosowanie do nich formy obsługi i rodzaju serwowanych posiłków.
Przeciętny gość hotelowy poszukuje oryginalności i możliwości poznania w krótkim czasie lokalnych tradycji kulinarnych, spokoju, relaksu oraz pobytu pośród miłego i kompetentnego personelu.
O rentowności hotelu decydują ilości sprzedanych noclegów a gastronomia jest dopełnieniem, które w dużym stopniu decyduje o kolejnych pobytach zadowolonych gości.
Najczęściej gość hotelowy swój pobyt rozpoczyna w godzinach wieczornych i rozpoczyna kolacją a kończy śniadaniem następnego dnia.
Świadczy to o tym , że na opinię gościa o hotelu, jego pozytywnym lub negatywnym wrażeniu, decyduje tylko 1 doba.