Proszę o tłumaczenie
The last successful day trip

Few people have packed more into a day trip than Michael and Lilian Longe from Kent who took the ferry from their home in England to Boulogne in France in 1987.

"We walked and walked", Mrs Longe recalled, "and the further we walked to try to get back, the further we walked away from Boulogne."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T00:04:16+01:00
Ostatnio sukcesy wycieczkę

Niewiele osób pakowane więcej na wycieczkę niż Michael i Lilian Longe z Kent, który wziął na prom z ich domu w Anglii do Boulogne we Francji w 1987 roku.

"Wyszliśmy i chodził", pani Longe przypomnieć "i dalej szliśmy, aby spróbować wrócić, dalej szliśmy od Boulogne.